Wepperkes moandei 11-2

Wepperkes snein 10-2
8 februari 2008
Doelpuntenklassemint
11 februari 2008

SDS League
Doch ek mei oan de SDS League!
Sjoch
hjir foar de nije list.
Jim nije teams moatte ynlevere wurde foar sneon 16 febrewaris om 19.00! Dat is oer 5 dagen al.
Mail jim nije teams nei
SDSLeague@vv-sds.nl of lever je team yn by Roel Sybesma of Willem Wijnia.

Gjin fyts
Harm Auke sit sûnder fyts:
er is iemand die heeft zaterdagnacht mijn zwarte mountenbike geleend, hij stond bij het cafe in Easterein en zou hem graag terug willen hebben!!!!!
mijn nummer is 0620702345
alvast bedankt
groeten harm auke/hampie
 
Scholing pupillentrainers
De KNVB bied alle pupillentrainers en -leiders in scholing oan. It giet om 2 jûnen en it is fergees. Je moatte je opjaan foar 1 maart. Sjoch hjir foar it programma en it oanmeldingsformulier.

Wol in auto
Dirk Yde Sjaarda ferpleatst him no yn syn eigen auto troch Nij Selân. Hij is wer aardich heech yn de pen klommen en jim kinne it
hjir allegear lêze.
 
Foar Stoffel gjin fuotbal wol in tredde helte
Wij witte dat Stoffel Bouma yn de moanne febrewaris meast net fuotbalje kin. Hij docht dan mei oan it persoanlike kampioenskip Frysk damjen. Hij hâldt ús gelokkich wol op de hichte:
De persoanlike kampioenskippen Frysk damjen binne sneon útein setten yn Jirnsum en Stoffel wie net tefreden. Hy wûn de earste tsjin Gerrit Schilstra mar ferlear fan Folkert Groenveld wêr miskien wat mear ynsitten hie! Sok moai fuotbal waar en dan acht oeren damje yn de twa gemeenten. Och, sy hiene wol in kâld fleske en de gehakballen wiene ek bêst. Noch twa sneonen te gean!
 
Sealtraine
Ma   11-feb 16.00    
Ma E1 11-feb 17.00 JILDERT HIJLKEMA 332554
Do F1 14-feb 17.00 ANNE HALLEMA 332928
Do F2 14-feb 17.00 ANNE HALLEMA 332928
Vr E2 15-feb 17.00 BROER J. GREIDANUS 332461
Vr E3 15-feb 17.00 GERT J. VEENENDAAL 332672
 
Herinnering
Beste leiders en trainers,
Net zoals vorig jaar willen wij ook dit jaar weer een voorbeeldtraining verzorgen aan alle leiders / trainers en andere geïnteresseerden.
Je bent van harte uitgenodigd om deel te nemen op woensdag 5 maart aanstaande. De training start om 19.00 uur en wordt gegeven door Remco Bervoets en Robert Hoekstra.
Mocht je nog vragen hebben dan is Robert bereikbaar op 0515-331190 of per mail op tineke-robert@hetnet.nl.

Kampioen
Begjin dit jier is hij stopt mei fuotbaljen bij SDS. Wij witte no wêrom. Hij hat him talein op it biljerten. En dat hat no al in titel oplevere.
Johannes Tichelman is winner wurden fan it iepen kampioenskip fan Littenseradiel.

Le Tissier
It klinkt Frans, mar it wie dochs echt in Ingelsman, Matthew Le Tissier. Foar de fans fan Southampton de beste Ingelse fuotballer ea. Wy binne it net ûniens mei harren. Matt le Tissier, de anti-held. Genyt der mar fan.