Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
16 mei 2007
Útslagen 19-5-2007
18 mei 2007

Oprop
Zoals op de side staat vermeld speelt SDS 2 komende zaterdag misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, tegen Lycurgus uit Groningen. Doel is om SDS 2 in de eerste klasse te houden. Dit is van groot belang.
Namens SDS 2 wil ik alle supporters van SDS oproepen om naar Groningen te komen om ons te ondersteunen. Het mooiste is om samen met ons in de bus naar Lycurgus/Groningen te reizen. De kosten van de busreis bedragen 7 euri en 50 euricent.
Remco Bervoets
(
klik hjir).

Seleksje SDS 2
In part fan de bus is moarn fuld mei de seleksje fan SDS 2. Dizze spilers binne dêr part fan:
Jappie, Jan Simon, Robert, Kees, Wesley, Wichard, Harm, Arjan, Anne S., Dirk, Tsjalling, Geert, Skelte, Bote, Sjoerd en Pieter.

Wat is dit no wer?

Anco Elgersma hie in dei hurd wurke yn Hollân en frege him ôf at hij ek te hurd wurke hie en it dêrtroch net mear goed seach.
In SDS buske? Wa soe êr yn ride.
Sponsorje WY no bedriuwen, hat us nije foarsitter bedriuwsautos foar it earste alvetal regele (om de
spilers oan de club te binen). Mar nee, neat fan dat alles. Gewoan in leuke foto.

Stikjes foar de bewartreffer?
Fan de folgende teams is wat binnen:
E1 
Futsal 2.
Wa wurdt nummer 3?

Knappe omhaal!
Dit is pas in knappe omhaal. Jammer dat der yn de ferkearde goal falt(klik hjir).

Alves
Hjir noch in spesjale tip fan Gearard Posthumus(klik hjir). De muoite wurdich!