Wepperkes -freed-

Wepperkes -tongersdei-
26 april 2007
Seleksjes 28 april
27 april 2007

DJJello

Moarn sil it seizoen feestlik ôfsluten wurde mei meiwurking fan djjello. Earder dit seizoen hat dit mantsje ús al ris oangenaam fermakke. 

Dus leden stipers, sponsoren, supporters, frijwilligers en alle oaren dy’t wat mei SDS te krijen hawwe kom moarn manmachtich nei de Skoalleseize.

De aktiviteitenkommisje.

Tige tank

hoi sds nog bedankt voar de lekkere fruitmand en de rest
groetenis, Broer jacob Greidanus
spiler B2

Tagelyk traine
Folgende wike traine sawol SDS 1 as 2 op tiisdei en tongersdei om 19.00.

Wer fuotbalje(1)
Syb Overal kin folgend seizoen wer elke sneon fuotbalje. Hy hat in nije baan krigen en hoecht net mear op sneon te wurkjen.

Wer fuotbalje(2)
Ek Hendrik de Jong hat in nije baan. Fanôf 1 juny is Hendrik “uw hulp in huis!”(klik hjir)

Van Gaal net
Eltsenien gunt AZ it kampioenskip fan Nederlân, mar Louis van Gaal net. Hoe kin dat toch??(klik hjir)


Letter mear!