Evenementen in november 2022

Wepperkes – tongersdei –
13 december 2006
Seleksjes 16 desimber
15 december 2006

Midwinter
De lotting fan it midwinter sealtoernooi hie al earder plakfûn. Mar wêr’t de SDS teams fuotbalje moasten en wannear wie noch net bekind.
Letter de hiele yndieling mar no al fêst foar de agenda: woansdei 3 jannewaris spylje beide SDS teams yn Frjentsjer de foarronde(klik hjir).

19 juli 2008
De oplossingen dy’t wij binnen krigen:
Freddy: wint Oranje dan it EK?
Gerard van A.: de nacht fan Gau?
Tsjeard H. : Wurdt Aant dan net 53 of is dat in dei letter
Jan Rinse:
Neffens my moat it antwurd wêze dat it dan hûndert jier ferlyn is dat de fuotbalklup Wilhelmina oprjochte waard. Dat is foar inkelde minsken wichtich om’t út dy ploech “ús” Feyenoord ûntstien is.
Tsjerk vd Pol: Een eeuw Feyenoord?
De lêste twa hiene it goed en it foel ús wat ôf fan al dy oare saneamde Feyenoord fans dat sy dit heuglike feit net foar eagen hawwe.

Sponsoren geane op herhaling
Sneon spilet SDS 1 tsjin Be Quick Dokkum. De earste wedstryd yn Dokkum einige yn 1-1. De sponsoren fan dizze wedstryd binne Bos Mechanisatie yn Easterein  en Makelaardij Sneek. Wat dizze bedriuwen allegear te bieden hawwe kinne jim fine op harren webside.

Futsal 3
Futsal 3 hat woansdeitejûn fuotballe. Mar hawwe se ek wûn, wie de fraach fannemoarn betiid. Harm Auke jout noch foar de middei antwurd: Sij hawwe mei 4-5 ferlern. Johan skoorde 3 kear en Harm Auke 1 kear.

Tafelfuotbal
De folgende teams hawwe harren al opjûn foar nije wike tongersdei. Wachtsje net te lang mei opjaan. 
SDS 5 : Durk en Klaas
SDS 5: Ype en Aant
Opjaan kin bij Aant of Fred. Maile kin op dit adres

Fuotbal wet
Dirk Yde tipte ús oer in tige nijsgjirrich artikel oer de foar en neidielen fan in fuotbalwet. Sjoch hjir

Dj Jello
Sneon nei ôfrin fan de wedstriden is der muzyk yn de kantine. Dj Jello sil sfear bringe. Allegear komme dus.

Harsens derby(40)!!
As je it sa wolle dan slagget it net(klik hjir).

Hawwe jim noch nijs, mail it ús