Wedstriidbal foar SDS F1

SDS F1 walst oer SDS E4 hinne
23 februari 2004
Programma SDS dizze wike
23 februari 2004

Nei it fuotbalspektakel waard yn de kantine de wedstriidbal oanbean oan de lieders en spilers fan SDS F1.
Alle spilers koenen yn de kantine ûnder it genot fan in patatsje of in frikandel de wedstriid op ‘e tillevysje noch efkes weromsjen.
Mei tank oan Cornelis Kappe dy’t alle op video opnommen hat. 


Harm biedt de wedstriidbal oan oan de lieders fan F1

De spilers fan SDS F1 kin harren net ynhâlde en bespringe Harm Abma mei mar ien doel……de wedstriidbal.