Utslaggen sneon

Seleksjes -sneon-
16 februari 2007
Wepperkes -snein-
17 februari 2007

Wij rekkenje der op dat alles hjoed trochgiet. Utslaggen, nijtsjes  en geruggies ûntfange wij graach op ús email adres.

    útslach
14:30 SDS 1  – Wykels Hallum 1  0-1
12:15 SDS 3  – AVC 2  5-0
12:45 SDS 5  – Scharnegoutum’70 5  12-2
10:30 SDS C1 – Foarut C1  1-5
11:48 SDS D2 – CVVO D3  
12:48 SDS D2 – LSC 1890 D5  
12:00 Meppel FC 2  – SDS 2  2-0
14:30 Heerenveense Boys 6  – SDS 6  6-1
14:00 Steenwijkerw. A1 – SDS A1  1-0
12:00 CVVO B1 – SDS B1  3-2
12:20 Franeker SC B3 – SDS B2  6-5
11:18 OudegaHJSC D3 – SDS D2  
13:33 SneekWitZwart D3 – SDS D2  

Bij de wedstriden

SDS 1 – Wykels Hallum 1       0-1
Der stiene al 90 minuten op de klok doe’t de wedstryd dochs noch in winner oplevere. In skitterend knal fan lofts op de rjochterpeal kaam efter doelman Toering.
Net dat it fertsjinne wie, mar it wie in bytsje it gefoel wat je hiene. SDS wat mear oan de bal, Wykels Hallum wat bettere kansen en úteinlik de winnende.

Meppel 2 – SDS 2   2-0
Mei 0-0 waard der rêsten. Wylst SDS 2 in penalty tsjin hân hie. Marten wist dizze knap te kearen. Jammer genôch waard der dochs noch ferlern. It waard úteinlik in 2-0 ferliespartij mei mar in bytsje kânsen op mear.

SDS 3 – AVC 3    5-0
De blessure fan Gerrit Terpstra wie wat in smet op it gehiel. Gerrit waard mei de sikenwein ôffierd mei in earnstige knibbelblessure.
Yn de wedstryd die him in opmerklik feit foar. SDS 3 krige yn de earste helte 3 strafskoppen (terjochte) en Ruurd Boorsma skoorde trije kear.
De oare twa doelpunten waarden makke troch Remco Bervoets.

SDS 5 – Scharnegoutum 5     12-2
It jûntsje basketbaljen hat de ploech goed dien, want binnen 10 minuten wie it al 4-0. It waard úteinlik 12-2 en hjir is moarn wol mear oer te fertellen.
Doelpuntenmakkers: Ype (4), Ids (2), Roel (2) Eddy, Pytrik, Sipke en Bertus.

Heerenveense Boys 6 – SDS 6     6-1
Doelpunt fan Tiemen Vermeulen.

Steenwijkerwold A1 – SDS A1 
SDS A1 wie aardich op skerp setten foar dizze wedstryd. Spitich genôch levere dit gjin punten op. Der waard mei 1-0 ferlern.