Utslaggen 7-11

Weppers freed 6-11
6 november 2009
Weppers snein 8-11
7 november 2009

Mail de útslach, in koart ferslach, foto’s, bijsûnderheden, eigenaardichheden, apartichheden, nuverheden en oare wissichheden nei dizze adressen.

Yn Easterein giet alles troch.

g.n.t = giet net troch

    útslach
12:30 SDS 3 – IJVC 2  1-3
12:30 SDS 5 – CVO 2  4-2
14:30 SDS DA1  – Lemmer DA1  2-5
11:10 SDS C2 – Bakhuizen C1  g.n.t.
9:00 SDS D2 – JV Bolsward D2  2-4
9:00 SDS E1 – Renado/VVI E2  4-1
9:00 SDS E3 – ONS Sneek E4  7-2
10:00 SDS F1 – Akkrum F2  9-0
10:00 SDS F2 – Workum F3  0-5
14:30 BCV 1 – SDS 1  2-1
12:00 Leeuw. Zwaluwen 2  – SDS 2  5-1
12:45 Oeverzwaluwen 4 – SDS 4   g.n.t.
14:30 SC Franeker 8 – SDS 6  2-2
12:15 L. Zwaluwen DA1  – SDS DA2   4-1
13:00 Sweach De A1 – SDS A1  1-0
10:30 Oeverzwaluwen B1 – SDS B1  g.n.t.
9:00 Oudehaske C1 – SDS C1  5-0
9:00 JV Bolsward D1 – SDS D1  g.n.t.
10:25 AVC D2 – SDS D3G  g.n.t.
9:00 Oudehaske E3 – SDS E2  3-0
9:00 CVVO E7 – SDS E4  6-3
10:00 Oosterlittens F3 – SDS F3  8-0
9:00 Tijnje F2 – SDS F4  1-2

BCV 1 – SDS 1     2-1
Wij witte der net alles fan, mar wij hawwe begrepen dat SDS mei 0-1 foarstie troch in doelpunt fan Tsjalling Sikma. Yn blessure tiid is it 2-1 wurden nei in penalty. Klik hjir foar it ferslach fan Siem Sikma.

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2
At je op in krusiaaal momint in strafskop misse dan wurdt it lestich. Jildert Hylkema skoorde (dat is moai) en Robert S. miste in strafskop (dat is net moai)

SDS 3 – YVC 2     1-3
Dat  Dirk de Jong ien kear skoarde wie net genôch. Spictich genôch waard de moaiste goal(fan Jeroen W.) net teld.

SDS 5 – CVO 2       4-2
De Froubuursters wiene der earst mei 10 man. En dat is harren te priizgjen. Net ôfbelje mar der wêze.
En krekt yn dy fase makke SDS 5 de 1-0. Jappie kopte in foarset fan Anco binnen de minút yn.
Mar dêrnei slagge it net allegear goed. CVO kaam werom op 1-1 en de rêststân wie dan ek 1-1. Nei de the waard de man fan de wedstryd yn brocht. Hij skoarde en hij liet in oar skore en dat mankearde der bij oaren wol oan.
In iegen doelpunt, Jappie en de Harm Auke skoorden.

Franeker 8 – SDS 6     2-2
In gelykspul helje yn Frjentsjer is op sich neat mis mei mar de mannen fan SDS 6 fûnen dat der mear ynsitten hie. Sytze Hibma en Rudy Dijkstra makken de 2 foar SDS. Net ûnfermeld mei bliuwe it eigen doelpunt fan Pytik Hiemstra.

SDS Da1 – CVVO Da1
Wij hawwe it allegear mei ien each sjoen fanôf de steantafel en de barkruk yn de kantine en wij wiene dan ek bliid dat wij fan oaren trochkrigen dat Margriet skoord hat. De oare wie in edeetsje.
Hjirûnder it ferslach fan Joutzen Okkema:

We wienen al in skofke oan it warmrinnen, doe’t de DAMES fan Lemmer der oan kamen.
De bal kaam stil te lizzen en de mûle gong iepen bij de measten fan ús.
Se wienen te let, mar rûnen stadich (troch hege hakken) en we wienen ûnder de yndruk fan hun postuur.
We seachen elkoar oan en betochten dat we hjoed net te leaf weze koenen… 
Wat we tochten kaam út…
Mar we makken ús sa breed as mooglik en lieten ús net kiste.
Ek al kamen we der net súnder wat ferwúningen ôf…
In seare holle, seare fuotten en blauwe plakken op ferskatene plakken.
Mar wer as we ús it measte om ferwûnderen (ofsa) wie it taalgebrûk fan de Lemsters.
As we in duel wûnen krigen we de wyn fan foaren. ‘Dikke…..’ (huh, wij dikke??)
We probearden der boppe te stean.
Mar even op it fuotbaljen werom te kommen…
We kamen troch in eigen goal mei 1-0 foar te stean. It wie feest!
Mar foar de rust stoenen we achter. Jammer…
It waard úteindelyk 2-5.
De twadde goal, mei in heel mooi oerspiljen fan ús kant en in ‘plaatst’ skot fan Margriet.
Ús flagger hie ús namelijk yn de rust fertelt dat as we op doel sjitte, we net nei de keeper, mar nei de frije hoeke sjen moatte.
Wy leare snel!
We ha dus wer ferlern, mar it wie in bysundere wedstriid en we fiele dat we dit jier noch wol in kear winne sille!
Miskien út bij Lemmer???
Gr.fan Dames 1

SDS E1 – Renado/VVI E2 
Gisteren moesten we thuis spelen tegen de nummer 2 Renado/VVI E2. Onze jongens begonnen ijzersterk want na een dikke minuut spelen was het Yward die de score opende met een fraai afstandsschot. Na 7 minuten spelen was het weer Yward die samen met Idsert de tegenstander uitspeelde de tweede treffer scoorde. Daarna ging het een periode wat minder goed maar toch scoorde Idsert nog in de 20 ste. minuut de 3 – 0 (ook de ruststand). De tweede helft was de tegenstander wat beter gaan spelen en we kregen zowaar ook nog een doelpunt tegen, dus was het weer alle hens aan dek. Na 23 minuten in de tweede helft was het Yward die de werdstrijd definitief besliste door de 4 – 1 binnen te schieten. 
Oene Bauke