Út de âlde doaze

Wepperkes -sneon-
29 oktober 2004
Utslaggen 30-10
30 oktober 2004

Hjir in stik of wat âlde foto’s fan SDS-teams. Hawwe jo ek noch ien lizzen, mail dy dan nei info@vv-sds.nl.
Klik op de foto’s foar in fergrutting.

SDS1 op 5 maaie 1955, mei u.o. Willem Agema as doelman.


SDS1 augustus 1955


1959: beslissingswedstryd tsjin VVI. Doelman Willem Agema pakt de bal stylfol.


1959 Wedstrydferslach VVI 1 – SDS 1


1959 Wedstrydferslach VVI-SDS

SDS- froulju 1978

SDS- froulju 1980

SDS – froulju 1975/1976?

steand: Jan de Jong, Tineke Boersma, Baukje de Jong, Reinskje Kooistra, Janke van der Valk, Aly Klijnstra, Melinna van der Valk, Jeltsje Wijngaarden, Winny en Wiebe de Boer
sittend: Janny Klijnstra, Jetske van Beem, Atty Zijlstra, Janny Kooistra, Jetske Reitsma, Yvonne Visser, Ankie de Boer en Thea Sixma.

Treffer1974-1975- frouljusfuotbal
Treffer1974-1975- frouljusfuotbal
Treffer1974-1975- frouljusfuotbal
Treffer1974-1975- frouljusfuotbal

SDS – Froulju- Atty Zijlstra yn Zeist by Oranje

SDS – Froulju- Atty Zijlstra yn Fryske seleksje


SDS-D2: 1976-1977

Steand: Klaas van der Weg, Cornelis Kappe, Enne Bruinsma, Haye Bergstra, Koen de Jong, Albert Ruiter, Henk Zijlstra (trainer-lieder)
Sittend: Cathrinus Gerbrandy, Pieter van der Weide, Ype Tiemersma, Daan Boersma, Oane Bauke Zijlstra, Menno de Vries, Jan Vellinga.


SDS C3 1982-1983:

Steande f.l.n.r. : Jan Willem Zigterman, Simon Schoon, Johan Drost, Klaas Hingst, Peter Klooster, Rene Reinsma, Jan Bas de Boer, Marco Haagsma, trainer-leider; Wim Bakker.
Sittend  f.l.n.r. : Henk v/d Weert, Arnold Eisma, Marco Bos, Gerrit Terpstra, Leo Smit, Sake Haakma.

SDS 1: …

Steand: Jan van Asselt, Tinus Hoekstra, Geert Hiemstra, Freark Smink, ……
Sittend: …..,Jan de Boer, Siepie Visser, Theo Jelsma en Piet de Jong.


SDS B1: 1975


SDS 2: 1983


SDS 1: 1984SDS 2: …….

Staand: Klaas Kamstra, Rients Rienstra, Harm Gerbrandy, Auke Hiemstra, Friso Albada, Bokke van der Brug en leider Harm Bergsma.
Zittend: Marco Haagsma, Ruerd Vellinga, Klaas Okkema, Willem Tjalsma, Hein Hoekstra en Peter Kusters.

Jiertal (?)align=baseline

Jiertal (?)

Jiertal (?)

Jiertal (?)

Jiertal (?)

align=baseline