Trainingspunten SDS 1

Skets nije kantine
18 november 2003
Stoke City nr.1
19 november 2003

Foar SDS 1 is it wichtig om sneons de punten te pakken, mar foar sommige spilers bin de “trainingspunten” noch folle wichtiger. De spilers krije punten at sy in partijtsje winne. Hjirûnder kinne jimme de stân sjen. Jimme hawwe wol yn ‘e gaten dat de ûnderste 4 noch net folle traint hawwe.

Trainingspunten SDS 1