Skets nije kantine

Samar in moandeitejûn
18 november 2003
Trainingspunten SDS 1
19 november 2003

Op ‘e lede gearkomste waard de nije kantine presintearre op in skets. It realisearjen hjirfan hinget ôf fan it finansjele plaatsje, werby it net sa wêze kin dat hjirtroch alle finansjele romte foar it opknappen fan de strieminne trainingsfjilden, it efterstallig ûnderhâld fan de klaaiboksen en in tredde fuotbalfjild weinommen wurd.

De Skoalleseize sil earst noch yn petear mei de gemeente foardat se wat konkreter wurde kinne.