Teamyndieling Mini league, JO8 en JO9

Teamyndieling SDS JO19-1
4 juli 2022
Teamyndieling JO 13-1, JO15-1, JO17-1, JO17-2
4 juli 2022

De lange ferwachte yndielingen fan de jongste jeugd

Kontaktpersoan foar de Mini-league en JO 8-1, JO 8-2, JO9-1 en JO9-2 is Tjerk van der Pol (06-40614250)