Teamyndieling JO 13-1, JO15-1, JO17-1, JO17-2

Teamyndieling Mini league, JO8 en JO9
4 juli 2022
Oefenprogramma SDS 1
5 juli 2022

De lang ferwachte yndieling foar it seizoen 2022-2023

Kontaktpersoan foar dizze teams is Auke Johannes Breeuwsma (06-51615569)