Stypje SDS mei Rabo ClubSupport!

Sneon 16-10-2021
15 oktober 2021
It 27e Meinte-Sixmatoernoai; jou dy no op!
18 oktober 2021

Tegeare fiere wy de winst!

Mei Rabo ClubSupport ynfesteard Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland in part fan harren winst yn lokale klups en ferienings.

Hoe wurket it?

Asto lid bist fan de Rabobank kinsto SDS helpe!
Stimme kin fia dyn eigen Rabo-app fia ‘Zelf regelen’, ‘Lidmaatschap’ en ‘Rabo ClubSupport’.
Sykje ferfolgens op “SDS”
Je kinne 3 ferienings/klups útsykje.
Dêrnei kinne je by ‘stemmen’ je stim útbringe. Elts lid fan de Rabobank krijt 5 stimmen. Do meist 2 kear op deselde feriening stimme.
Neist SDS kinst dan noch stimme op bygelyks KF Easterein, KF Wommels, Tennisferiening Easterein of Wommels, Stichting de Tsjerne of Stichting De Freulepartij Wommels bygelyks.

Lid wêze fan de Rabobank

Je moatte al lid wêze fan de Rabobank om stimme te kinnen. Je kinne der hjir alles oer lêze.

Wêrom stimme?

SDS wol it jild wat hjirmei fertsjinne wurdt graach reservere foar in pannakoai.

Stimme!

Je kinne stimme oant 25 oktober ta.

Net stinne mar stimme!