Stân SDS EK-League 26-6

Weppers freed 27-6
26 juni 2008
Weppers sneon 28-6
27 juni 2008

It matinee is fêst wat útrûn(en myn wurk ek), mar hjir is dan eindelijk de nijste stân fan de SDS EK-League.

Foeke Reitsma hat de kopposysje wer oernaam fan Hendrik Engbrenghof. Foeke stiet no 5 punten foar op Hendrik, Lolke Bouma en Robert Sybesma.

Ozzy lit it no wat ôfwitte. Hy sakket fan 3 nei 8 en liket ôfskreaun………

Trije dielnimmers hawwe de finale goed foarspeld. Dit binne Gerlof-Jan Hofstra(5e), Jildert Hylkema(7e) en Jannie Kuindersma(22e).

Anne Stenekes bliuwt stiif ûnderoan stean mei 10 punten minder as nûmer ien nei lêst Enne Jehannes Bruinsma.

Wa giet de SDS EK-League no winnen? Jim kinne it útsyke mei dizze formulieren(klik
hjir en hjir)

Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
26-jun stân      
1 5 Foeke Reitsma Easterein 330
2 1 Hendrik Engbrenghof Wommels 325
3 6 Lolke Bouma Easterein 325
4 7 Robert Sybesma Easterein 325
5 12 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 320
6 2 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 320
7 16 Jildert Hylkema Easterein 315
8 3 Ozzy Spannum 310
9 4 Popko Wijnia Wommels 310
10 8 Annemarie Wijnia Wommels 300
11 9 Freddy Scheltema Easterein 300
12 10 Arjan Posthumus Wommels 295
13 11 Dennis Dijkstra Wommels 295
14 13 Jan Simon Jelsma Easterein 295
15 14 Jan Strikwerda Easterein 295
16 15 Sytze Kooistra Easterein 295
17 17 Skelte Anema Leeuwarden 290
18 20 Feiko Broersma Easterlittens 285
19 18 Jan Stenekes Easterein 285
20 19 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
21 21 Paul Reitsma Wommels 285
22 44 Jannie Kuindersma Drachten 280
23 22 Robert Hoekstra Easterein 280
24 23 Bauke Dijkstra Easterein 275
25 24 Douwe Reitsma Easterein 275
26 25 Jaap Toering Weidum 275
27 26 Janneke Marije de Boer Wommels 275
28 27 Kees Adema Grins 275
29 28 Pieter Kamstra Easterein 275
30 29 Sipke Hiemstra Easterein 275
31 32 Ate Feike de Boer Wommels 270
32 30 Jeroen Brouwer Wommels 270
33 31 Klaas Pompstra Wommels 270
34 33 Aant Hofstra Wommels 265
35 34 Gearard Posthumus Wommels 265
36 35 Ate Vellinga en TdB Wommels 260
37 37 Bas van der Weij Easterein 260
38 38 Berend Bosgra Wommels 260
39 39 Meinte Wesselius Wommels 260
40 36 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
41 40 Dirk de Jong Easterein 255
42 45 Lolke Hofstra Wommels 255
43 41 Minne Bonnema Easterein 255
44 42 Wesley Hoitinga Wommels 255
45 43 Willem Wijnia Wommels 255
46 46 Bote Strikwerda Spannum 250
47 47 Chris Postma Wommels 250
48 48 Henk Postma Wommels 250
49 60 Hylke Schrale Leeuwarden 250
50 49 Johan Delfsma Wommels 250
51 50 Ids de Boer Easterein 240
52 51 Jacob van Wieren Wommels 240
53 54 Feike Jorritsma Easterein 235
54 55 Feite de Haan Easterein 235
55 52 Grytsje Jorritsma Easterein 235
56 56 Mark Postma Wommels 235
57 53 Peter Sybesma Easterein 235
58 57 Alise Tanja de Vries Heerenveen 230
59 58 Gerard van Asselt Easterein 230
60 59 Johan de Graaf Wommels 230
61 61 Tinus Hoekstra Easterein 225
62 62 Hendrik de Jong Wommels 220
63 63 Fedde Wiersma Easterein 210
64 64 Jan Bouke Bouma Easterein 200
65 65 Lisanne van Dijk Easterein 200
66 66 Richt Folkerts Wommels 200
67 67 Tjeerd Dijkstra Easterein 200
68 68 AnneMarije Hofstra Wommels 195
69 69 Auke Hiemstra Easterein 195
70 79 Drilpudding Wommels 195
71 70 Marije Stenekes Easterein 195
72 71 Namkje Koudenburg Grins 195
73 72 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
74 73 Enne Bruinsma Easterein 185
75 74 Harm Bergsma Easterein 185
76 75 Immie Kamstra Hinnaerd 185
77 76 Redmer Strikwerda Wommels 180
78 77 Trienus de Jong Lollum 180
79 78 Doede Kooistra Easterein 175
80 80 Enne Johannes Bruinsma Easterein 165
81 81 Anne Stenekes Wommels 155