Stân SDS EK-League 25-6

Weppers woansdei 25-6
25 juni 2008
Weppers freed 27-6
26 juni 2008

Nei inkelde dagen rêst is hjir wer de nijste stân fan de SDS EK-League.

By ferskeidene dielnimmers gie justerjûn it dak derôf. Sy sjogge Dútslân graach Europees Kampioen wurden om ’t dat foar harren de ienige manier is om de SDS EK-League te winnen.

Hendrik Engbrenghof nimt de kopposysje wer oer fan Foeke Reitsma. Wy binne benijd foar hoelang, want Foeke syn troef Spanje moat jûn.

Der binne 14 dielnimmers dy ’t Dútslân as Europees Kampioen sjogge, 3 geane foar Ruslân en 7 foar Spanje.

Anne Stenekes falt hast fan de ranglist ôf no ’t Trienus de Jong syn ienige favoryt alwer wûn hat.


Stân Foarige Dielnemers Wenplak Totaal
25-jun stân      
1 2 Hendrik Engbrenghof Wommels 325
2 6 Tsjeard Halbersma Leeuwarden 320
3 9 Ozzy Spannum 310
4 10 Popko Wijnia Wommels 310
5 1 Foeke Reitsma Easterein 305
6 3 Lolke Bouma Easterein 300
7 4 Robert Sybesma Easterein 300
8 11 Annemarie Wijnia Wommels 300
9 14 Freddy Scheltema Easterein 300
10 5 Arjan Posthumus Wommels 295
11 17 Dennis Dijkstra Wommels 295
12 18 Gerlof-Jan Hofstra Wommels 295
13 19 Jan Simon Jelsma Easterein 295
14 20 Jan Strikwerda Easterein 295
15 23 Sytze Kooistra Easterein 295
16 25 Jildert Hylkema Easterein 290
17 26 Skelte Anema Leeuwarden 290
18 7 Jan Stenekes Easterein 285
19 8 Jelte Pieter Dijkstra Easterein 285
20 28 Feiko Broersma Easterlittens 285
21 29 Paul Reitsma Wommels 285
22 33 Robert Hoekstra Easterein 280
23 12 Bauke Dijkstra Easterein 275
24 13 Douwe Reitsma Easterein 275
25 15 Jaap Toering Weidum 275
26 16 Janneke Marije de Boer Wommels 275
27 40 Kees Adema Grins 275
28 41 Pieter Kamstra Easterein 275
29 42 Sipke Hiemstra Easterein 275
30 21 Jeroen Brouwer Wommels 270
31 22 Klaas Pompstra Wommels 270
32 43 Ate Feike de Boer Wommels 270
33 24 Aant Hofstra Wommels 265
34 44 Gearard Posthumus Wommels 265
35 27 Ate Vellinga en TdB Wommels 260
36 30 Sjoerd van Beem Leeuwarden 260
37 46 Bas van der Weij Easterein 260
38 47 Berend Bosgra Wommels 260
39 49 Meinte Wesselius Wommels 260
40 31 Dirk de Jong Easterein 255
41 32 Minne Bonnema Easterein 255
42 34 Wesley Hoitinga Wommels 255
43 35 Willem Wijnia Wommels 255
44 53 Jannie Kuindersma Drachten 255
45 55 Lolke Hofstra Wommels 255
46 36 Bote Strikwerda Spannum 250
47 37 Chris Postma Wommels 250
48 38 Henk Postma Wommels 250
49 39 Johan Delfsma Wommels 250
50 45 Ids de Boer Easterein 240
51 57 Jacob van Wieren Wommels 240
52 48 Grytsje Jorritsma Easterein 235
53 50 Peter Sybesma Easterein 235
54 59 Feike Jorritsma Easterein 235
55 60 Feite de Haan Easterein 235
56 61 Mark Postma Wommels 235
57 51 Alise Tanja de Vries Heerenveen 230
58 52 Gerard van Asselt Easterein 230
59 54 Johan de Graaf Wommels 230
60 56 Hylke Schrale Leeuwarden 225
61 65 Tinus Hoekstra Easterein 225
62 68 Hendrik de Jong Wommels 220
63 58 Fedde Wiersma Easterein 210
64 62 Jan Bouke Bouma Easterein 200
65 63 Lisanne van Dijk Easterein 200
66 64 Richt Folkerts Wommels 200
67 74 Tjeerd Dijkstra Easterein 200
68 66 AnneMarije Hofstra Wommels 195
69 67 Auke Hiemstra Easterein 195
70 76 Marije Stenekes Easterein 195
71 77 Namkje Koudenburg Grins 195
72 69 Wybren Jorritsma Leeuwarden 190
73 70 Enne Bruinsma Easterein 185
74 71 Harm Bergsma Easterein 185
75 79 Immie Kamstra Hinnaerd 185
76 72 Redmer Strikwerda Wommels 180
77 81 Trienus de Jong Lollum 180
78 73 Doede Kooistra Easterein 175
79 75 Drilpudding Wommels 170
80 78 Enne Johannes Bruinsma Easterein 165
81 80 Anne Stenekes Wommels 155