Stân SDS EK league 15 juny

Ferslach SDS-slotdei
14 juni 2021
Weppers tiisdei 15-6-2021
15 juni 2021

It wie in ferrassende moandei. Utslaggen dy’t je hast net foarspelle kinne.  Mar der binne altyd kenners dy’t it efkes oars sjogge. Immen dy’t fan plak 31 nei plak 1 giet.  Ate Feike de Boer is sa’n kenner. Net dat wij him tippe foar de einsege mar it is foar him sa’n momintsje om hjoed grutsk neist syn slippers oer de Terp te rinnen. Ate Feike wie de ienige dy’t punten helle bij Polen- Slowakije!

De koprinner fan moandei , Robert Terpstra, helle gjin punten en bliuwt dochs noch op plakje 5. It seit genôch, der binne hast gjin punten helle moandei.

 

1 Ate Feike de Boer Wommels 45
2 Jelmer Posthumus Wommels 45
3 Anne Jan Hallema Wommels 40
4 Willem Wijnia Wommels 40
5 Robert Terpstra Skylge 40
6 Dirk en Mika Easterein 40
7 Johan Delfsma Wommels 35
8 Rick Hendriks Easterein 35
9 Jurjen Eringa Rien 35
10 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 35
11 Jan en Simon van der Vaart Spannum 35
12 Aant Hofstra Wommels 30
13 Okke van der Kamp Aldegea SWF 30
14 Bote Strikwerda Wommels 30
15 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 30
16 Bas Postma Skylge 30
17 Klaas-Bouke Faber Wommels 30
18 Hendrik de Jong Wommels 30
19 Brent Overal Easterein 30
20 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 30
21 Bas van der Weij Easterein 30
22 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 30
23 Mark Klijnsma Wommels 30
24 Hendrik Engbrenghof Wommels 25
25 Anne Stenekes Wommels 25
26 Pieter Kamstra Easterein 25
27 Margit Cnossen Spannum 25
28 Jort Elferink Skylge 25
29 Tom Wijnia Wommels 25
30 Pieter Wijnia Wommels 25
31 Grietzen Broersma Leeuwarden 25
32 Douwe Posthuma Snits 25
33 Jildert van der Werf Wommels 25
34 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 25
35 Trienus de Jong Wommels 25
36 Jesse van der Weide Wommels 25
37 Eeltje Postma Wommels 25
38 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 20
39 Seriette Strikwerda Spannum 20
40 Jelle Wiersma Wommels 20
41 Samme Overal Skylge 20
42 Hessel Hek Skylge 20
43 Larson Hek Skylge 20
44 Pieter Sijtsma Wommels 20
45 Frans-Pyter Terpstra Wommels 20
46 Auke Eringa Wommels 20
47 Appie Posthumus Wommels 15
48 Lolke Hofstra Wommels 15
49 Lieuwe-Jan Yntema Swol 15
50 Hessel Yntema Jellum 15
51 Sjoerd de Boer Wommels 15
52 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 15
53 Jaap Toering Wommels 15
54 Sjoerd van Beem Wommels 10