Stân SDS EK-League 14 juny 2021

SDS-sponserrin bringt €2350,- op!
14 juni 2021
Ferslach SDS-slotdei
14 juni 2021

Dizze edysje fan de SDS EK-League hawwe wy mar leafst 54 dielnimmers. Dat is alderaardichst. Mei de edysje fan 2016 dienen der 29 mei.
SDS ôfdyling Skylge (Samme Overal) hat foar wat ekstra dielname soarge. Samme hat soarge dat der 6 Skylgers fan de pleatselijke AVV oan de SDS EK-League meidogge.
Dêrneist hat hy in tsiiske fan 5 kilo beskikber steld as poedelpriis.

Hjoed de earste stân op de webside. Jelmer Posthumus pakt nei de krans juster by it keatsen yn Wommels ek de kopposysje tegeare mei Skylger Robert Terpstra.
Sjoerd van Beem hat it drok mei it Iepenloftspul yn Jorwert en begjint rêstich oan as nûmer lêst. Foar Sjoerd op himsels net sa ’n probleem al sil hy der wol fan bale dat hy krekt ûnder Jaap Toering stiet….

1 Robert Terpstra Skylge 40
2 Jelmer Posthumus Wommels 40
3 Anne Jan Hallema Wommels 35
4 Willem Wijnia Wommels 35
5 Jan en Simon van der Vaart Spannum 35
6 Bote Strikwerda Wommels 30
7 Herresbackie! (Wiebe Heeres) Wommels 30
8 Klaas-Bouke Faber Wommels 30
9 Rick Hendriks Easterein 30
10 Brent Overal Easterein 30
11 Jurjen Eringa Rien 30
12 Dirk en Mika Easterein 30
13 Sybrecht Overal/pake Willem Twijnstra Easterein 30
14 Aant Hofstra Wommels 25
15 Okke van der Kamp Aldegea SWF 25
16 Hendrik Engbrenghof Wommels 25
17 Anne Stenekes Wommels 25
18 Pieter Kamstra Easterein 25
19 Tom Wijnia Wommels 25
20 Bas Postma Skylge 25
21 Pieter Wijnia Wommels 25
22 Johan Delfsma Wommels 25
23 Grietzen Broersma Leeuwarden 25
24 Douwe Posthuma Snits 25
25 Jildert van der Werf Wommels 25
26 Trienus de Jong Wommels 25
27 Marc Hoekstra – Hoekieboys 1 Easterein 25
28 Mark Klijnsma Wommels 25
29 Eeltje Postma Wommels 25
30 Er gaat niets boven Polen! (Hendrik Eringa) Spannum 20
31 Seriette Strikwerda Spannum 20
32 Ate Feike de Boer Wommels 20
33 Jelle Wiersma Wommels 20
34 Margit Cnossen Spannum 20
35 Samme Overal Skylge 20
36 Jort Elferink Skylge 20
37 Hessel Hek Skylge 20
38 Larson Hek Skylge 20
39 Pieter Sijtsma Wommels 20
40 Hendrik de Jong Wommels 20
41 Robert Hoekstra – Hoekieboys 2 Easterein 20
42 Bas van der Weij Easterein 20
43 Auke Eringa Wommels 20
44 Jesse van der Weide Wommels 20
45 Appie Posthumus Wommels 15
46 Lolke Hofstra Wommels 15
47 Lieuwe-Jan Yntema Swol 15
48 Frans-Pieter Terpstra Wommels 15
49 Jelte-Pieter Dijkstra Wommels 15
50 Schilder- en klussenbedrijf Erik Haitsma Wommels 15
51 Hessel Yntema Jellum 10
52 Sjoerd de Boer Wommels 10
53 Jaap Toering Wommels 10
54 Sjoerd van Beem Wommels 5