Evenementen in december 2022

Wepperkes -snein-
14 augustus 2005
De nije SDS-League!
15 augustus 2005

De sponsorgroep docht goed wurk.SDS hat foar kommend seizoen al moai wat sponsors.

Hjir in oersicht fan de Shirt- en Boerdsponsors:

SHIRTSPONSORS 2005/2006
1 e Team veld American Base Bolsward
                 + Hanzedruk Bolsward
2e Team veld Procee Bouw BV Wommels
3e Team veld TMB de Jong Wommels
4e Team veld Bouwbedrijf Burggraaff Lollum
5e Team veld Plantinga Bouwbedrijf Scharnegoutum
Zaalvoetbalteam1 Rabobank Sneek Zuidwest Friesland
Zaalvoetbalteam2 Wheagan Multicar Service Wommels
Zaalvoetbalteam3 Okkema loonbedrijf Easterein
A1 junioren Wheagan Multicar Service Wommels
A2 junioren club van 50 SDS
B1 junioren Veenstra Bouwbedrijf Èasterein
C1 junioren A&M Lifestile Easterein
C2 junioren Rispens loonbedrijf Itens
D1 pupillen Donker cultuurtechniek Sneek
D2 pupillen Hanzedruk Bolsward
D3 pupillen geen
E1 pupillen Appelboer Kubaard
E2 pupillen Couperus Hydrauliek Easterein


BOERDSPONSORS 2005/2006:

Bos mechanisatie

landbouwmechanisatie

Easterein

v. Abbema

cultuurtechniek

Arum

Frankena bouwbedrijf

bouwbedrijf

Wommels

De Twa Tsjillen

fietsspecialzaak

Snits

de Jong installatie

instalatiebedrijf

Easterein

it Kniplokaeltsje

kapsalon

Easterein

v/d Eems

drukkerij

Easterein

Sijszeling

schoonmaakbedrijf

Easterein

Veenstra bouwbedrijf

bouwbedrijf

Easterein

WitteveenBrouwer autobedrijf

garagebedrijf

Easterein

Tjerkstra Sprinter

elektronica winkel

Wommels

Mutasport

sportkleding

Leeuwarden

S.D.S.

voetbalvereniging

Easterein

de Vlinder

bloemsierkunst

Wommels

Plantinga

bouwbedrijf

Skearnegoutum

Veeno

kunststof bouwprodukten

Easterein

Het Makelaarsbastion

makelaardij

Skearnegoutum

Heineken

brouwerij

Drachten

Reitsma

topslager

Wommels

Friesland Bank

bankinstelling

Leeuwarden

Gebr jallema

bouwbedrijf

Wommels/de Jouwer

Bogra Sport

sportprijzen

Akkrum

Fizel

drogisterij

Wommels

Posthuma

skilderbedriuw

Easterein

Joustra Branje

oaljehandel

Easterein

Bootsma

bouwbedrijf

Turns

Okkema

leanbedriuw

Easterein

Glas ’80

glaszetbedrijf

Raerd

Rabobank

bankinstelling

Sneek

it Reade Hynder

cafe

Wommels

de Stolp

sportrestaurant

Sneek

Gebr. Vellinga

veevoerhandel en transport

Easterein

Marnetechniek

installatiebedrijf

Wommels

B.Sandstra

caravanstalling en transport

Easterein

Couperus

hydraulische systemen

Easterein

Unive Verz. Friesl.

verzekeringsmaatschappij

Burgum

American Base

dump en outdoorstore

Boalsert

Beauty Center

schoonheids en kapsalon

Wommels

Jimbar briun cafe

Brouwers schilders

Wommels

Leeuw. Courant

dagblad

Leeuwarden

Stuiver Auto s

garagebedrijf

Itens

W. Ligthart

bouw en tekenbureau

Wommels

Wheagan multi car service

garage autospuiterij

Wommels

Jan de vries

montagebedrijf

Wommels

Sybesma

timmerbedriuw

Easterein

AJAX-supporters

suporters van ajax

Easterein

Rojo

steigerbouwer

Delft

oldenburger

automatisering

Wommels

Art en joy

centre of art

Easterein

Gerbrandy

Heibedrijf

Wommels

Bergsma

groothandel

Makkum