Sparje munten foar SDS by de Poiesz yn Skearnegoutum