Slotdei jeugd yn byld

At dy oaren Efkes Balje
11 juni 2021
SDS-sponserrin bringt €2350,- op!
14 juni 2021

Sneon wie de slotdei foar de jeugdteams. It wie moai waar en it entoesjasme wie grut. Der wiene prachtige útdagende “tastellen” en fansels waard der striden om de penaltybokaal.

Wij makken wat foto’s en Anneke Gaastra en Akke Rixt Zijsling stjoerden ús  ek wat sfearfolle foto’s