Sla him fut dy pinguin!(2)

SDS League: FC Seedorf pakt wykpriis.
9 april 2004
SDS, ELF en KNVB.
10 april 2004

It is wat út de hân rûn mei ús spultsje: Sla dy pinguin fut! In soad minsken hawwe de hiele dei en nacht efter de komputer sitten om dy pinguin in feeg te jaan. Wy hawwe dan ek wer in nije koprinner, De Kapitein. Hy hat sels in bewiis meistjoerd. Henk Postma hawwe de hiele nacht oan it meppen west. Wy hoopje dat sy hjoed ek sa produktyf wêze kinne yn ‘e spits by SDS 1 en 2. Hendrik is noch in twifelgefâl oansjoen hy wierskynlik in mûsearm oprûn hat. Hjirûnder kin jimme sjen wa at oan’t no ta it beste binne:

Stand:
1. Henk Postma 373,4 meter
(“ha Willem, eindelijk heb ik het record in handen, ik knalde de pinguin mooi op weg naar Tokio. de pinguin lag pas stil op een schone 373,4 meter, ik hoop dat ik hiermee voorlopig op de eerste plaats blijf staan want ik heb wat recht te zetten vanwege de SDS league! zie bijlage voor bewijs!! Kapitein Henk)3. Jacob Klaas Haitsma 361,8 meter (“heej, Nu deinum mijn record heeft verbeterd heb ik ff mijn best gedaan om het terug te kijgen en heb de pinguin 361.8 meter fut slagen! Wens deinum suc6!groeten jacob-klaas”)
4. Wichard Deinum 355,3 meter (“ik heb de pinguin 355.3 meter vergeslagen en niet 325 meter”)
5. Hendrik de Jong 323,5 meter (“agoeie,nei meer dan 1000 pogingen ha ik mien eigen en aant sien record wer verbettere!!! ik ha suver wat in musearm kriegen!!! mar it resultaat mei der weaze!!!  323.5 meter. ik fien it trouwens wol heel knap wat wichard en jacob klaas presteerd ha mei dat spultsje.. mar ja die sille ek wol in hele snelle computer ha!!! groetenis hendrik”)
6. Aant Hofstra 323 meter (“Hoi Nei goed 200 pogingen bin ik utkommen op goed 323. Ik haw der mar efkes in bewiis by dien(sjoch ûnder).Groetnis Aant)
7. Anco Elgersma 321 meter (“Hoi,ik ben ook aan het oefenen geslagen en kom niet verder dan 321 meter. Volgens mij heeft die Deinum doping gebruikt of die pinguin met glijmiddel ingesmeerd. Wat misschien ook leuk te vermelden is wie de pinguin het verst op zn snavel kan laten landen. Ik kom niet verder dan 208 meter….

Fijne avond! Groeten, Anco”)
8. Jeroen Brouwer 275 meter

Hjir dan ek de stân fan wa de pinguin it fierst mei de snút yn ‘e snie krije kin:
1 Anco Elgersma 208 meter

Wy hâlde dit wykein de stân efkes by fan it pinguin spultsje. Hjir kinne jimme it spylje:
Sla de pinguin fut!

Mail nei info@vv-sds.nl at bliken docht dat jimme yn oanmerking komme foar in plakje by de earste 10!