Sla him fut dy pinguin!

SDS League: De ideale elf
9 april 2004
SDS League: FC Seedorf pakt wykpriis.
9 april 2004

It is hjoed dochs wat út de hân rûn mei ús spultsje: Sla dy pinguin fut! In soad minsken hawwe de hiele dei efter de komputer sitten om dy pinguin in feeg te jaan. Hjirûnder kin jimme sjen wa at oan’t no ta it beste binne:

Stand:
1. Jacob Klaas Haitsma 361,8 meter
(“heej, Nu deinum mijn record heeft verbeterd heb ik ff mijn best gedaan om het terug te kijgen en heb de pinguin 361.8 meter fut slagen! Wens deinum suc6!groeten jacob-klaas”)
2. Wichard Deinum 355,3 meter (“ik heb de pinguin 355.3 meter vergeslagen en niet 325 meter”)
3. Aant Hofstra 323 meter (“Hoi Nei goed 200 pogingen bin ik utkommen op goed 323. Ik haw der mar efkes in bewiis by dien(sjoch ûnder).Groetnis Aant)
4. Hendrik de Jong 322,9 meter (“agoeie, no kap ik der mar wer mei. t is sear verslavend dat spultsje!! mar ik hie 322.9!! mooi 3e plakje tocht ik sa!! it alder beste, groetenis hendrik de jong”)
5 Anco Elgersma 321 meter (“
6. Henk Postma 320 meter (“Hoi,ik ben ook aan het oefenen geslagen en kom niet verder dan 321 meter. Volgens mij heeft die Deinum doping gebruikt of die pinguin met glijmiddel ingesmeerd. Wat misschien ook leuk te vermelden is wie de pinguin het verst op zn snavel kan laten landen. Ik kom niet verder dan 208 meter….

Fijne avond! Groeten, Anco”)
7. Jeroen Brouwer 275 meter

Hjir dan ek de stân fan wa de pinguin it fierst mei de snút yn ‘e snie krije kin:
1 Anco Elgersma 208 meter

Wy hâlde dit wykein de stân efkes by fan it pinguin spultsje. Hjir kinne jimme it spylje:
Sla de pinguin fut!

Mail nei info@vv-sds.nl at bliken docht dat jimme yn oanmerking komme foar in plakje by de earste 10!


So, Aant hat him best rekke!