SDS League: De ideale elf

Wepperkes (freed)
9 april 2004
Sla him fut dy pinguin!
9 april 2004

It hat efkes duorre fan ‘e wike mar hjir is dan eindliks “de ideale elf”. Sa at jimme lêze koenen wienen der wat problemen by de “puntenlevarncier” fan de SDS League. Dizze problemen binne no wer oplost lokkich genôch. Mei namme Aant Hofstra siet hjir noch al oer yn. Op it wurk hat hy op sitten te skeppen dat hy dizze wike mei syn team de top 10 binne rinne soe. Jimme kinne letter hjoed sjen at him dat ek lukt is. At hy dit team hat dan is it klear.

De Ideale Elf:

Bron:www.vi.nl