Evenementen in november 2022

Weppers freed 6-2
5 februari 2009
Weppers sneon 7-2
6 februari 2009

At it waar en de fjilden it talitte dan sille der sneon 6 seniore alvetallen de greide yn.
Der is al wat ôflast yn distrikt Noord(klik hjir en hjir).
Dit betekent dat SDS 4, 5 en 6 yn elts gefal ôflast binne.
SDS 4 sil al oefenje(sjoch (“weppers freed”)

SDS 1 – VHK 1  

13.15 der wêze
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Marten, Erik, Jacob Klaas, Tsjeard, Hendrik, Arnoud, Tsjipke, Henk, Mark, Tsjalling, Harm, Redmar, Jaap.

Staphorst 2 – SDS 2

11.00 der wêze
12.00 fuotbalje
Marten, Anne, Wichard, Bauke, Dennis, Feite, Jildert, Dirk, Sytse, Syb, Arjan, Hjalmar, Ralph en Willem

Nok 2 – SDS 3 
10.45 fuort
12.15 fuotbalje

Remco, Geert, Gerrit, Pieter, Stefan, Eeltje, Sybren, Sjoerd van B., Andrew, Jentsje, Arjen, Sjoerd,  Peter en Jeroen.

Makkum 4 – SDS 4

13.15 der wêze
14.30 fuotbalje
Gerlof Jan, Gerlof, John, Jelte, Erwin, Hendrik, Johan, Rudy, Pieter, Bas, Romke, Rinse, Coen, Frans Pieter en Jacob Sjirk (flagger).

Berltsum 4 – SDS 5
14.00 fuort
15.00 fuotbalje
Klaas, Eddy, Jelle, Bertus, Stoffel (l), Harm A., Tjeerd, Auke, Sipke, Marco, Aant, Klaas M., Durk, Jacob, Gerrit, Ype, T. Klaas V, Jappie en Daan (flagger).

Leeuwarder Zwaluwen 11 – SDS 6
12.00 fuort
13.00 fuotbalje
Ids, Ype B, Anco, Piet, Douwe, Ids, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Johnny, Martijn, Doede en Bram.

Wa binne der net (wij ha noch nea sa’n koarte list hân:
Dirk Y (op de trije swier befochten Feyenoord puntsjes passe)
Robert (wol no sels grinsrjochter wurde)
Jeroen (knibbel)
Jan Simon (blessure)
Donny (Qui?)
Jelmer (2 dagen licht)
Paul (te toeterjen)
Jan (gjin nekhernia)
Bote (wurket oan kondysje)
Ronny (slach troch de tún)
Chris (Fryske les)
Lieuwe (gjin idee)
Gerrit H (net fit)
Pieter L (yndrinke foar SC Heerenveen – NAC)
Willem V. (blessure)
Christiaan (knibbel)
Trienus (ambu)
Steffen (blesseard oan de knibbel)