Evenementen in december 2022

Weppers tongersdei 6-11
4 november 2009
Weppers freed 6-11
6 november 2009

De folgende spilers wurde moarn ferwachte. De seleksjes fan de legere alvetallen binne minimaal (SDS 4 mar 9 man?). Dus ôfsizze kin net mear en melde dat je dochs wol fuotbalje kinne en wolle, is no wol mooglik.

BCV   1 – SDS 1 
12.30 fuort
14.30 fuotbalje

Skelte, Feiko, Feite, Erik, Jacob, Hendrik, Tsjipke, Tsjalling, Dirk-Yde, Redmar, Freek, Jaap, Mark en Arjan.

Leeuwarder Zwaluwen  2 – SDS 2
10.40 fuort
12.00 fuotbalje
Ewout, Marten, Anne, Redmar, Wichard, Dennis, Jildert, Jan Simon,  Sietse, Eeltje, Hjalmar, Robert, Jentsje, Peter.

SDS 3 – YVC 2
Der wie efkes sprake dat it 14.30 wurde soe. Wij hawwe freedtemoarn fan de lieder berjocht krigen dat it 12.30 oere bliuwt.
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Bauke, Jelte P, Harm J, Willem, Remco, Geert, Dirk, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Gerlof V, Sybren.

Oeverzwaluwen 4 – SDS 4
11.45 fuort
12.45 fuotbalje

Remco, Sjoerd van B, Andrew, Bote, Lieuwe Jan, Rudy,  Gerlof Jan, Jeroen, Coen, 

SDS 5- CVO 2
12.00 der wêze
12.30 fuotbalje
Ids, Bertus, Ype B., Harm A, Anco, Auke, Sipke, Christiaan,  Marco, Aant, Klaas K. Klaas M., Jappie, Daan. 

sc Franeker 8 – SDS 6 
13.30 fuort
14.30 fuotbalje

Ids, Steffen, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Boudewijn, Johnny, Thomas, Jan, Bauke Jan, Doede, Bram 


SDS DA1 – Lemmer DA1
13:30 der weze
14:30 fuotbalje
Amarins, Anna Marijke, Anne Wil, Geertje, Janneke, Joutsen, Margriet, Marieke, Sjoukje, Susan, Tsjerkje en Wiepkje.