Seleksjes -sneon-

Wepperkes -freed-
13 april 2007
Utslaggen 14 april.
13 april 2007

Hjir de seleksjes foar kommende sneon. Sa ’t jim leze koenen yn de wepperkes fan hjoed giet it allinnich om de seleksjes fan SDS 1,2 en 6.

SDS 1 fertrekt om 12.45 nei Ljouwert foar de wedstryd om 14.30 tsjin Blauw-Wit ’34. Sy spylje dêr yn ien fan de folgende opstellingen:

1   Jaap  
   
  Harm  
  Kees Anne Jacob-Klaas
   
  Tsjipke Mark Henk
  Skelte  
  Dirk-Yde Robert
       
2   Jaap  
   
  Anne Kees Henk
  Jacob-Klaas  
   
  Mark Harm Tsjipke
   
  Robert Dirk-Yde
    Skelte  
3   Jaap  
   
  Jacob-Klaas Mark Henk
  Kees  
   
  Anne Dirk-Yde Harm
   
  Tsjipke Skelte Robert
       
Geert en Jehannes begjinne yn elts gefal op de bank.

SDS 2 moat om 13.30 yn de boks wêze en spilet thús om 14.30 tsjin HZVV 2:
Marten, Dennis, Robert, Jan-Simon, Jentsje, Wesley, Syb, Pieter, Sjoerd, Bote, Dirk, Arjan P., Arjen van P en Ruurd(?).

SDS 3 giet net troch om ’t sy “tefolle” spilers hawwe.

SDS 4 giet net troch om ’t sy nea spilers hawwe.

SDS 5 giet net troch om ’t AVC te min spilers hat.

SDS 6 spilet om 12.45 thús tsjin Oudehaske 5

Lieuwe, Rudy, Pieter G., Bas de H., Hjalmar, Pieter-Lieuwe, Willem V., Tiemen, Erwin, Gerlof-Jan, Ivo, Gerlof Obed, Jelte en Jeroen W.