Seleksjes sneon 5-11

SDS-League: De wike fan de Haitsma’s!
3 november 2016
Weppers freed 4-11
4 november 2016

WPB 1 – SDS 1 
12.45: fuort
14.30: fuotbalje
Bauke, Jacob Klaas, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Dirk Yde, Jaap , Gert Jan, Frank
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 –  frij

SDS 3- Leeuwarder Zwaluwen 4
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Wietse, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Auke,  Gert Jan, Jan Simon, Henk, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Jeroen, Ronny, Klaas.
Flagger: Bertus Bootsma

Oudehaske 4 – SDS 4 
14.00 fuort
15.15 fuotbalje
Remon, Rick en Rick, Arjan,  Ruun, Eeltje,  Doede, Peter, Stefan,  Tseard, Wietse, Jorrit, Jelte, Doede DK

Oudega VR 1 – SDS  VR1   (moandei)

18.45  fuort
20.00 fuotbalje

Alize, lysanne, hester, akke rixt, Amarins, agnes, sieta, alissa, sanne rixt, janieke, tjitske, jeska, rajsa.

Flagger: Bertus Bootsma