Seleksjes sneon 31-3

Weppers freed 30-3
29 maart 2012
Utslaggen sneon 31-3
29 maart 2012

SDS 1 – Heerenveense Boys  1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Jacob

SDS 2 – it Fean 3
13.45: der wêze
15.00: fuotbalje
Jildert, Johan, Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Jan Simon, Syb, Sytze K, Anne, Jort, Thor, Robert, Wietse F.

TOP 2 – SDS 3
10.45: fuort
12.00: fuotbalje
Hendrik, Willem, Sjoerd, Hendrik, Jentsje, Sytze H, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Eddy, Ralph

Jubbega 2  – SDS 4
12.38: fuort
14.00: fuotbalje
Bram vB, Erwin, Jelmer, Steffen, Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Gerrit, Andries, Eeltje, Wouter Jan, Doede, Peter
Riders: Bram, Pytrik, Erwin

SDS 5 – AVC 3
12.15: der wêze
13.00: fuotbalje
Ids, Bertus, Wichard, Harm A, Tjeerd, Pieter, Gert Jan, Hans, Ype, Pieter L., Jappie, Ronny en Robert
tus, Harm en Lieuwe.