Seleksjes sneon 30-8

Weppers freed 29-8
28 augustus 2014
Ut- en ferslaggen sneon
30 augustus 2014

WTOC 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Hendrik, Wytze, Tjipke, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Teun, Lourens.
Grinsrjochter: René


SDS 2 – ONS BOSO Sneek 3 
13
.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Jelle, Stefan Kok, Gerrit, Broer Jacob, Sytse, Jentsje, Bote, Allert, Remon, Sjoerd R, Sjoerd de V, Tjeerd, ,  Willem.
Flagger: Klaas de Haan


SDS 5 – SSS 2 
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Klaas Bouke, Andries, Douwe, Jelte, Jelmer, Arjan, Thomas, Ruun, Eeltje, Jort, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Doede, Jorrit V