Seleksjes sneon 3-3

Weppers freed 2-3
2 maart 2012
Utslaggen sneon 3-3
2 maart 2012

SDS 1 – VEV ’67  1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Jaap, Elger, Jacob, Dirk 

Knickerbockers 2  – SDS 2
10.00: fuort
12.00: fuotbalje
Ayanle, Johan, Jelte Pieter,  Feite, Jan Simon, Hendrik, Sytze K., Arjen, Syb, Anne, Robert, Tjeerd de V., Thor, Jan Friso

SDS 3 – AVC 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Eddy, Willem, Sjoerd van B, Remco, Geert, Hendrik E, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, Sytse H 

SDS 4 – WPB 3 
11.45: der wêze
12.30: fuotbalje
Douwe, Jelte, Erwin, Jelmer, Steffen, Broer Jacob, Arjan H, Doede K, Andries, Thomas, Wouter Jan, Doede, Peter

Berlikum 4 – SDS 5 
13.25: fuort
14.30: fuotbalje
Bertus, Wichard, Willem, Ids, HarmAuke, Rudy, Pieter, GertJan, Robert, Hans, Ype, Ronny, Pieter L