Seleksjes sneon 28-9

Weppers freed 27-9
26 september 2013
Ut- en ferslaggen 28-9
27 september 2013

Mulier 1 – SDS 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Mark, Marco, Jaap en Sjoerd

SDS 2 – Be Quick Dokkum 2
13.26: der wêze
14.30: fuotbalje
Jurjen L, Ayanle, Gerrit, Hendrik, Anne, Jan, Jort, Sjoerd R, Tjeerd, Ralph, Jesse, Willem, Ruurd en Andries.
2 spilers fan SDS 2 meie nei de wedstryd efter de bar stean 
Foar de wedstryd wurdt der noch in teamfoto makke(ynklusyf barkeepers).

SDS 3 – Balk 3 
11.15: der wêze
12.15: fuotbalje
Sytse, Ids, Geert, Hendrik, Jurjen E, Klaas Bouke, Pytrik, Pieter, Remon, Bauke F, Martijn H, Almar K en Pieter S.


Waterpoort Boys 3 – SDS 4
13.15: der wêze
14.30: fuotbalje
Broer Jacob, Stefan v K., Jelte (?),Arjan,  Doede K. Thomas, Jan, Eeltje, Wouter Jan, Gert Jan R, Peter, Stefan vdV, Jelle de V, Pieter de V en Pieter W.

CVVO 5 – SDS 5 
13.10: der wêze
14.30: fuotbalje

Bertus, Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Auke, Christiaan,  Jan Simon, Hans, Peter, Robert S, KLaas, Ype,  Jeroen, Ronny en Daan.

SDS Minileague
Sneon wurdt foar de 2e kear de SDS-minileague ferspile. Dizze earstejiers F-pupillen meie moarn 10.15 wer los. Hjir fine jim de stân en de teamyndilingen foar moarn.