Seleksjes sneon 23-8

Weppers freed 22-8
22 augustus 2008
Útslagen sneon 23-8
22 augustus 2008

SDS 3 en 5 hoefe net en dochs wie it noch in hiele put om 3 teams gear te stallen. Wy sjogge no al út nei de earste kompetysjewedstryd. Hjirûnder it rissultaat fan op tongersdeitejûn in soad prate, ûnderhandelje en belje:

SDS 1 (13.15 oanwêzich en 14.30 fuotbalje tsjin Broekster Boys 1 foar de beker)
Skelte, Feiko, Jildert, Dirk, Arnoud, Mark, Tsjalling, Anne, Harm, Jaap, Floris.

SDS 2 (11.00 fertrekke nei Boalsert en om 12.15 fuotbalje tsjin Bolswardia 2 foar de beker)
Sjoerd “Bundy”, Syb, Jan-Simon, Pieter, Stefan, Hjalmar, Sybren, Willem, Andrew, Jan, Ronny, Gerlof, Rudy en Gearard.

SDS 3 – Oeverzwaluwen ôflast
Dizze wedstryd is fersetten nei kommende woansdei om 19.00 yn Koudum.

SDS 4 (11.45 oanwêzich en 12.30 fuotbalje tsjin Rood-Geel 2  foar de beker)
Jelte, Johan, Erwin, Lieuwe, Ivo, Pieter, Romke, Coen, Pieter L., Willem V., Tiemen, Jeroen, Tim en Martijn.

SDS DAJ (om 16.30 tsjin Oosterlittens DA1):
Spitich genôch gjin seleksje by ús bekend.

Dizze minsken binne der net:
Tefolle om op te neamen…………..