Seleksjes sneon 21-4

Weppers freed 20-4
19 april 2012
Útslagen sneon 21-4
19 april 2012

Berlikum 1 – SDS 1
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Tjipke, Arjan, Dirk-Yde, Harm, Jaap, Wytze, Jacob en Feite.

SDS 2  frij 

Sc Joure 3 – SDS 3
13.00: fuort
14.15: fuotbalje

Gerrit, Hendrik, Willem, Sjoerd, Hendrik, Jentsje, Sytze H, Pieter, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, Ronny en ?.

sc Joure 7  – SDS 4
13.25: fuort
14.30: fuotbalje
Douwe, Jelte en Erwin de Boer, Bram van B., Jelmer, Steffen, Broer-Jacob, Gerlof-Jan, Jelle, Doede, Gerrit(?), Andries, Thomas, Eeltje en Wouter-Jan Postma, Doede en Peter.

SDS 5 – Ouwe Syl 3
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Lieuwe, Bertus, Wichard, Johan D., Harm A, Tjeerd, Pieter, Gert-Jan, Christiaan, Hans, Peter, Pieter L., Jappie, Jeroen en Robertus.