Seleksjes sneon 19-9

Weppers tongersdei 17-9
17 september 2015
Weppers freed 18-9
17 september 2015

Mulier 1 – SDS 1
13.00: fertrek
14.30: fuotbalje
Jaap, Ewout, Jacob, Feiko, Elger, Tjipke, Grietsen, Teun,  Sjoerd, Wiebe, Erik, Durk Yde, Hendrik en
Jelmer.
Flagger: noch net bekend


SDS 2 – Nijland 2
13.15
: der wêze y.f.m. foto
14.30: fuotbalje
Jurjen L, Hendrik E, Marten, Gerrit, Wietse, Feite, Jentsje, Pieter K, Bote, Sjoerd, Stefan, Ralph, Jesse en Willem. Flagger: Klaas de Haan

Nijland 3 – SDS 3
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje
Wichard, Harm Auke, Tjeerd, Rudy, Gert Jan, Auke, Jan Simon, Auke, Robert, Ype, Pieter Lieuwe, Klaas, Ronny, Ronny, Henk en Johan.
Flagger: Daan Boersma

SDS 4 – Tzum 2
11.45 der wêze
12.30 fuotbalje
Arjan, Klaas Bouke, Gertjan, Jort, Sytse, Stefan, Peter, GT, Broer, Thomas, Jelle en Eeltje.