Evenementen in december 2022

Wepperkes -freed-
22 september 2006
Útslagen 23-9-2006
22 september 2006

Wy hawwe wer alle seleksjes trochkrigen foar moarn. Wy hoopje dat sy de rest fan it seizoen hjir ek wer elke freed te sjen binne. Fanels kinne jim ek sjen wa’t der net binne en wêrom. Hawwe jim wat te melden of kommintaar ergens op, mail dan nei info@vv-sds.nl.

SDS 1:
Jaap, Floris, Jacob- en Tsjipke-Klaas, Kees, Tsjeard, Mark en Henk, Dirk-Yde, Robert S., Hendrik, Erik, Jehannes en Tsjalling.

SDS 2:
Sybren, Geert, Robert H., Stefan, Anne, Jan-Simon, Willem, Feite, Marten, Ruurd, Harm, Skelte, Dennis en Wesley.

SDS3:
Remco Bervoets, Jelte, Wichard, Jentsje, Albert-Jan, Jeroen W., Jappie, Jan S., Auke, Sjoerd R., Bote, Pytrik, Dirk en Pieter K.

SDS 5:
Jaap B., Ids, Bertus, Ype B., Tsjeard, Sipke, Trienus, Piet, Durk O., Jacob, Roel, Ype T., Klaas Dak en Stoffel.

SDS 6:
Jehannes, Lieuwe, Tiemen, Willem V., Pieter G., Bas v/d W., Rudy, Ivo, Gerlof-Jan, Hampie, Erwin, Pieter-Lieuwe en Coen.
12.00 yn ‘e boks
SDS 6 – Heerenveense Boys 6 om 12.45

Wa binne der net en wêrom:
SDS 4 (docht net mear mei)
Jeroen B.(lêst mei de knibbel)
Remco B.(lêst fan ‘e …….(sels yn te fullen)
Gerrit T.(flier lizze)
Arjan P. (yngroeide teannagel)
Arjan van P. (lêst fan ‘e knibbel)
Jos (te bekeuren)
Frank (te jarjen)
Sjoerd (hat in seare earm)
Gerlof (sil efter de foulju oan)
Aant (ferdwaald mei de lisfyts)
Gerrit H. (te gitaren)
Christian (syn hús oan ’t bouen)
Hjalmar (hat gjin ferfier)
Rinse (op poppeslok by Johan)
Harm A.(te ferfjen)
Folkert Rients (geen idee)
Jelle (it lân yn)
Jacob-Sjirk (te trekkerriden)

Wy misse fêst mear want der binne sa ’n 100 senioareleden. Witte jim wêr ’t sy op sneon úthingje? Mail it nei info@vv-sds.nl!!