Evenementen in november 2022

Weppers freed 15-5
14 mei 2009
Utslaggen sneon 16-5
14 mei 2009

SDS 4,5 en 6 komme sneon yn aksje. Dat betsjut dat de folgende spilers net oan de 11 marrenfytstocht meidwaan kin, net bij ien fan de 100 koaren sjen kin dy’t optrede yn Wommels, Eastereins, Itens of Iens en dat dizze spilers ek net mei de frou nei de stêd kinne.

Zeerobben 4 – SDS 4 
13.15 fuort
14.30 fuotbalje
noch gjin seleksje bekind. Hinget ôf fan de fysike tastân nei it troufeest fan Lieuwe Jan van de Brêge

Veenwouden 4 – SDS 5 
11.30 fuort
12.45 fuotbalje
Klaas K, Eddy, Harm Auke, Tjeerd, Auke,  Christiaan, Aant, Jacob, Piet, Folkert Rients, Klaas,  Remco, Pieter, Hjalmar, Daan (flagger)

Heeg 4 – SDS 6
12.30 fuort
13.45 fuotbalje

Ids, Douwe, Ids de Boer, Steffen, Sytse, Doede, Johnny,  Bram, Martijn en de rest is noch net bekind