Seleksjes sneon 16-4

Weppers freed 15-4
15 april 2011
Ut- en ferslaggen 16-4
15 april 2011

It wie wer in hiele toer om de teams kompleet te krijen justerjûn. Dit is it rissultaat.

Kollum 1 – SDS 1
12.15 fuort
14.30 fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tjipke, Arjan, Mark, Henk, Dirk-Yde, Jacob, Marten en Anne.
Assistent-skiedsrjochter is Klaas Overal

Heerenveense Boys 2 – SDS 2 
10.30 fuort
12.15 fuotbalje
Jildert, Redmer, Bauke, Jelte P, Sietse, Syb, Jort, Elger, Willem, Hendrik E., Sjoerd R., Bote en Harm Jan.

SDS 3 – Bolswardia 2
12.00 der wêze
13.00 fuotbalje
Sjoerd van B., Jentsje, Christiaan, Jan S., Gerlof, Ralph, Ronny, Johan D., Remco, Andrew, Ids B. en Johan P.

SDS 5 – HJSC 3 
14.30 der wêze
15.00 fuotbalje
Lieuwe v.d.B., Bas, Frans-Pieter, Pieter L., Willem V., Bertus, Harm-Auke, Tjeerd, Auke, Christiaan H., Lieuwe M., Jappie, Klaas v.d. W., Eddy en Ype.

SDS 6 – Blauw Wit ’34  8 
15.50 der wêze
16.30 fuotbalje
Bram, Steffen, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Jan M., Martijn, Doede, Bram, Peter, Doede K., Douwe en Jeroen L.

Oudega Da 1 – SDS Da2 g.n.t.
SDS DA2 hat te myn spylsters en kin moarn net fuotbalje.

Wa binne der net:
Jaap (efterste krúsbân oan barrels)
Andries (gjin idee)
Grietzen (knibbel)
Wytze (ljisk)
Arjen L (hat him “ferstapt”)
Jelmer (blesseard)
Harm (âlderdomsklachten)
Dennis (bekomme fan poatynfeksje)
Gerrit F. (no al ûnwennich fan Easterein)
Jan-Simon (kût)
Hendrik (krekt opereard oan achillespees)
Eeltje (lêst fan blieren)
Geert Dijkstra (skroefkes draaie)
Pieter (skouder út de kom)
Stefan (auto’s oan ’t demonteren)
Sybren N. (bekomme fan 2 wiken werom)
Sybren W. (studere)
Jeroen W. (op lytse fan Ronny passe)
Pieter G. (mei de frou de stêd yn)
Anco (net bekend)
Sipke (auto himmelje)
Jelte (treurt om ferlies fan SDS 4)
Ype B. (by fuotbaljende dochter sjen)
Klaas K. (hat syn nocht fan ’t keepen)
Boudewijn K. (drok mei fuotbaljende jeugd)
Durk O. (moat wenne oan nije rêch)
Jacob P. (yn de tún oan ‘e gong)
Klaas Dak (by fuotbaljende soanen sjen)
Ids de B. (knibbel)
Jan-Bouke (plaatsjes draaie)
Igor (gjin idee)
Bauke-Jan P. (helpt syn heit yn ‘e tún)
Thomas (lykas Igor)
Gerlof-Jan (probearet op ‘e nij fytsen te leren)
Erwin (derop út)