Seleksjes sneon 15-10

Weppers freed 14-10
13 oktober 2011
Utslaggen sneon 15-10
13 oktober 2011

Dit binne de seleksjes fan sneon

SDS 1 – ONT 1 
 
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob-Klaas, Wytze, Tsjipke, Johan, Jelmer, Harm, Jaap, Elger, Dirk
Flagger: Sjoerd van Beem

Leeuwarder Zwaluwen 2 – SDS 2
10.30: der wêze
10.45: fuort
12.00: fuotbalje
Ayanle, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Harm-Jan, Sietse, Arjen, Anne, Robert, Willem Bote, Ralph

SDS 3 – Bolswardia 2
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Eddy, Remco, Ids, Johan, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Thor, Jan, Gerlof, Ronny, Pytrik

SDS 4 – TOP ’63 3
16.00: der wêze
16.30: fuotbalje
Andries, Bram, Erwin, Broer Jacob, Gert Jan, Sytse, Pytrik, Gerlof-Jan, Doede K, Thomas, Bauke Jan, Eeltje, Wouter-Jan, Doede S., Peter

SDS 5 – Holwerd 3 
11.20: der wêze
12.00: fuotbalje
Lieuwe vd B, Ids, Bertus, Harm-Auke, Rudy, Tjeerd,  Christiaan, Hans, Ype, Frans P., Willem V.,  Wichard, Gert-Jan Hiemstra, Peter Sijbesma