Seleksjes sneon 14-5

Weppers freed 13-5
12 mei 2011
Utslaggen sneon 14-5
12 mei 2011

Zeerobben 1 – SDS 1
13.00 der wêze 
14.30 fuotbalje
Ewout, Feiko, Kristian, Feite, Erik, Jacob-Klaas, Tjipke, Arjan, Jelmer, Mark, Henk, Dirk-Yde, Harm, Jacob, Marten en Anne.
Assistent-skiedsrjochter is Klaas Overal

SDS 2 – Flevo Boys
11.15 der wêze
12.30 fuotbalje
Redmer, Jildert, Wytze, Arjen L., Bauke, Jelte P, Jan-Simon, Harm Jan, Syb, Jort, Robert, Elger, Willem en Sjoerd R.

YVC 2  – SDS 3
Is tongersdei al spile. Utslach 3-3.
Sjoch de “weppers” fan freed. 

SDS 4 is út de kompetysje helle

SDS 5 – DWP 4
Giet net troch.
SDS 5 is no ek út de kompetysje helle.

SDS 6 – Franeker 5
13.45 der wêze
14.30 fuotbalje
Ids de B., Steffen, Gert-Jan, Sytse, Pytrik, Thomas, Jan M., Bauke Jan, Martijn(?), Bram S., Peter, Erwin, Gerlof Jan, Doede K. en Douwe.

LSC Da 2 – SDS DA1
         fuort
14.15 fuotbalje
Tarina, Neeltje, Tryntsje, Marije V, Amarins, Rianne, Nellie, Mette, Myriam, Sietske, Tessa, Sieta, Jitske, Manon.

Heeg/YVC Da 1 – SDS DA 2
Giet net troch om ’t SDS DA2 te min froulju hawwe.