Seleksjes sneon 10-12

Weppers freed 9-12
8 december 2011
Utslaggen sneon 10-12
9 december 2011

SDS 1 – it Fean 1
12.55: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Erik, Jacob-Klaas, Tsjipke, Arjan, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jaap, Elger, Jacob
Flagger: ??

SDS 2 – Blauw Wit 2
12.45: der wêze
14.00: fuotbalje
Kristian, Jildert, Wytze, Johan, Bauke, Jelte Pieter, Gerrit, Feite, Jan Simon, Dirk, Arjen, Anne, Jort, Thor

Blauw Wit 3  – SDS 3
13.30: fuort
14.45: fuotbalje
Sytze K., Syb, Eddy, Willem, Sjoerd van B., Remco, Geert, Jentsje, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Ralph, 

Lemmer 2 – SDS 4
12.35: der wêze
14.00: fuotbalje
Hast elkenien is der al wer!!!!!

SDS 5 – sc Franeker 4
11.15: der wêze
12.00: fuotbalje
Ids, Bertus, Wichard, HarmAuke, Rudy, Tjeerd, Gert Jan, Lieuwe, Hans, Peter, Ype, Frans P. Piter L. Willem V., Jappie, Ronny, Robert