Evenementen in december 2022

Wepperkes -tongersdeitejûn-
14 oktober 2004
Utslaggen 16 oktober
16 oktober 2004

Moarn binne der mar inkelde teams dy ’t fuotbalje moate. Hjirûnder kinne jimme de seleksjes wer fine. SDS 2 spilet moarn om 14.30 foar de beker thús tsjin Heerenveense Boys 2. Dit is om 14.30 oere om ’t SDS 1 “frij” is. SDS 3 oefent tsjin SDS A1 om 14.45 oere. SDS 4 spilet thús om 12.45 oere tsjin Makkum 3(as der net demonstreare wurd). By de junioaren hoeft allinne SDS B1 thús tsjin LSC om 12.30 oere. Genôch reden om dus moarn dochs gewoan op ‘e Skoalleseize te kommen.

Earste: Traine 10:30oere (gokje)
 
Twadde: Henk, Skelte, Tseard, Jan-Simon, Anne, Feite, Remco, Ruurd, Stefan, Jeroen, Willem, Syb, Auke, Mark.
 
Tredde: Ronny, Jeroen, Gerlof, Jan, Pieter, Jentje, Arnold, Dennis, Sjoerd, Jappie, Douwe, Harm-Auke.
 
Fjirde: Jaap, Ids, Jelle, Anco, Wouter, Aant, Ype, Ype, Roel, Robert, Folkert-Rients, Klaas, Bertus, Sipke.
 
Fiifde: Gjin tsjinstanner.

Blesseare: Gerrit H.(lêst fan ‘e poat), Gerrit T.(knibbelblessure)., Gerlof(ankel is opsetten).
Snelheidskontrole: Jos
Jierdei: Durk O.
Wat letter: Folkert Rients(SDS4) komt wat letter want dy is op ’t hynder.