Seleksjes SDS 2,3 en 4 sneon.

Oerwinterwepperke
17 december 2004
Wepperkes -sneon-
18 december 2004

Sneon meie SDS 2, 3 en 4 noch ien kear los foar de winterstop. Jimme kinne hjirûnder sjen wa as der sneon los geane by dizze teams.

Opfallend:
* Dennis makket syn rentree by SDS 3 nei in skoft lêst hân te hawwen fan ‘e ljisk.
*Jappie is mei Wichard nei Eindhoven ta(wat moat je dêr no soenen je sizze?). Hy keept sneon dus net. Wy nimme mar oan dat Sjoerd syn plakje ûnder de latte ynnimt.


Twadde: Remco, Jan-Simon, Tsjeard, Mark, Henk, Skelte, Anne, Frank, Jeroen, Syb, Stefan, Ruurd, Willem, Auke.

Tredde: Dennis, Harm-Auke, Arnold, Jentje, Pieter, Jan, Gerlof, Ronny en Jeroen, Robert, Lieuwe, Sjoerd, Anco, Wouter.

Fjirde: Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Tjeerd, Sipke, Klaas, Ype T., Folkert-Rients, Trienus, Gerlof-Jan, Jelle, P. Baantjer.

Wa binne der net?
Jappie: Mei Wichard nei Eindhoven.

Aant: Inkel.

Wouter ?? vergrijzing.

Stoffel: Net skille.

Ype B.: Nei Dútslân.
Jos: Boeven fange
Gerrit Hingst: Lêst fan ‘e trommelvliezen.
Gerrit T:Winterteanen
Marco H: Hûs bouwe foar syn broer
Roel: Lêst fan ‘e poat
Jacob: Bekomt fan knibbelblessure
Dirk de Jong: Bekomt fan knibbeloperaasje.