Seleksjes SDS 1,2,3,4 en 5 foar sneon.

SDS League: Schj(n)appie nije koprinner!
22 april 2005
Utslaggen -sneon-
23 april 2005

Moarn spylje sawol SDS 1,2,3 as 4 thús. SDS is yn de race om it kampioenskip en spilet om 14.30 oere tsjin Kootstertille. SDS 2 spilet hjirfoar tsjin Olympia ’28 om 12.15 oere. SDS 3 spilet ek in wichtige wedstriid yn de striid om promoosje tsjin Warkum 3 om 12.30 oere. Hjirnei spilet SDS 4 om 14.30 oere tsjin Wykels/Hallum 3. SDS 5 moat as ienige net yn Easterein. Sy spylje om 14.30 oere by NOK.

Hjir de seleksjes:

Earste: Remco, Floris, Wichard, Harm, Feite, Kees, Gert-Jan, Jacob-Klaas, Tjipke-Klaas, Robert, Tsjeard, Skelte, Marten, Hendrik, Mark.
 
Twadde: Marten, Jan-Simon, Gerrit, Robert, Dennis, Pieter, Jeroen, Ruurd, Willem, Skelte, Henk, Frank, Stefan.
 
Tredde: Anco, Marco, Wouter, Lieuwe, Jeroen, Ronnie, Harm-Auke, Arnold, Jentje, Syb, Jan, Gerlof, Jappie.
 
Fjirde: Jaap, Eddy, Ids, Bertus, Sipke, Klaas, Roel, Folkert-Rients, Jacob-Sjirk, Douwe, Auke.
 
Fiifde: Piet Baantjer, Paulus, Pieter, Pieter Tomme, Jeroen, Willem, Gerlof, Gearard, Bas, Evert, Jehannes, Geert, Anne.
 
Pupillen fan’e wike: Richard Bergsma en Jan-Friso Bruinsma.

Wa binne der net?
Jos: Auto repareare.
Ype B: Lollumje.
Ype T: Kninefoer ferkeapje.
Aant: Foto’s meitsje op ‘e Skoalleseize.
Dirk Yde: Makket him klear foar The Old Firm.
Dirk: By Anne-Harm.
Gerrit H.: Soundchecke(of ek by Anne-Harm)
 
Jacob Plantinga: Lêst fan ‘e knibbel
Christiaan Hoekstra: Hûs boue.
Donny Okkema: Op Deenske les.
Peter Sybesma: Oan’t wurk.
Friso Albada: It 3e steune.
Sjoerd van Beem: Blesseard.
Marco Hoekstra: Helpt syn broer(Christiaan).
Willem Tjalsma: Geen idee.
Lieuwe van der Brug: Geen idee.
Rudy Dijkstra: Murhuba(klik hjir)
Ivo Donath: Mei bankstellen ride…….
Tjalling Jan Hoekstra: Alwer mei de freondinne de stêd yn.
Klaas Malda: Neisoargje.
Bert Rienstra: Tegelje.