Seleksjes jeugd 2020-2021

Seleksjes senioaren 2020-2021
1 juli 2020
Weppers tongersdei 2-7-2020
2 juli 2020

Nei de seleksjes fan de senioaren hjoed dan ek eindelijk de teamyndielingen by de jeugd hjir op de webside. Wy hoopje dat it elkenien wat nei de sin is. Fansels bliuwe it foarlopige teamyndielingen, want der kin sa wer wat feroarje.
Der steane ek alwer 6 jongelju klear yn de SDS-Mini-League, mar der kinne noch altiten mear by fansels!

SDS 6:

Dizze mannen sille it yn plak fan as JO19-2 dwaan as SDS 6. Sy wolle foaral in soad wille hawwe. Der binne noch wat kontraktbesprekkingen dwaande, dus hooplik wurdt de seleksje noch wol wat grutter. Dit soe al moai wêze, want it is noch wat krap.
Eljer Wiersma hat al oanjûn wol flagje te wollen by dit team fan syn âld-teamgenoaten.

Aiso Agricola
Epke Boschma
Gerben Gerbrandij
Halbe Willem Overal
Jeffrey van de Werf
Jorrit Engelsma
Menno Brunia
Michael van der Weg
Michiel Zuidema
Ruben Fennema
Steijn Groothof
Wiltsje Aardema

SDS JO19-1

Bervoets, Anco
Boer, Sjoerd de
Bootsma, Eeltsje
Bootsma, Remi
Ebbinge, Tjerk
Haan, Kevin den
Kramer, Gerbrand
Postma, Tjitse
Schildkamp, Stijn
Sweering, Tim
Vellinga, Douwe Jan
Wijnia, Tom
Wijnja, Wessel

SDS MO17

Lageweg, Femke van de
Heeringa, Femke
Bouma, Evie
Walstra, Renske
Diever, Mare
Odier, Grace
Eupper, Larissa
Weerdt, Judith van der
Postma, Minke
Woude, Menna van der
Chhetri, Prajita
Breeuwsma, Femke
Lelyveld, Aukje van
Sweering, Fenna
Altenburg, Corrie Ymkje

ST. SDS-Nijland JO17-1

Bergmans, Tiemen
Brouwer, Jelmer
Dijkstra, Jelmer
Gaastra, Yke
Hiemstra, Jens
Hiemstra, Niels
Janssen, Niels
Kempe, Gjelt
Schaap, Ate
Schaar, Sije van der
Sikkes, Jurjen
Vellinga, Sjirk jetse
Weg, Milan van der
Wiersma, Redmer
Zijlstra, Wessel

ST. SDS-Nijland JO17-2

Andringa, Tjerk
Boer, Thijs de
Boer, Timen de
Fennema, Jesse
Hiemstra, Jildert
Jellema, Tobias
Lelyveld, Niels van
Nijdam, Thomas Oane
Postma, Jochem
Schraa, Jente
Spoelstra, Jelte
Valk, Pieter van der
Velde, Jorrit van der
Wiersma, Sybo
Wijnia, Pieter
Zonnenberg, Jesmer

ST. SDS-Nijland JO15-1

Boer, Jelmer de
Bouma, Bartele
Bouma, Pieter
Bouma, Sietze
Bouma, Tsjalling
Eupper, Philip
Groenveld, Joop
Hiel, Tim van
Hiemstra, Jorn
Meijer, Luuk
Stap, Jorrit
Terpstra, Niels
Terpstra, Raymond
Vellinga, Jelle Tiede
Zijlstra, Sander

ST. SDS-Nijland JO15-2

Abels, Jelmer
Ali, Nouri
Andringa, Sjoerd
Baghdadi, Mohamad
Dijkstra, Auck
Gaastra, Johan
Groothof, Tiemen
Hoitema, Jesse
Kappeyne, Sikke van
Klein Swormink, Rients
Paauw, Jesper
Scholts, Jochem
Sijbesma, D
Veldman, Ridzert
Wiersma, Pieter

SDS JO13

Abels, Hessel
Boschma, Wouter
Breeuwsma, Wytse Johannes
Dahir, Mohammad
Dusselaar, Jarn
Groot, Marijn de
Haan, Niek de
Haan, Sven de
Jong, Evan de
Nijdam, Henk jan
Steehouwer, Lars
Velzen, Sander
Vriesema, Sander
Weij, Jarno van der
Ynema, Theunis

SDS JO12

Ali, Mohammad
Boer, Fimme de
Bootsma, Thymen
Dahir, Ibraahim
Douwes, Roos
Ende, Noor van den
Greidanus, Tjeerd Jan
Koussios, Faethon
Meer, Eelke van der
Schram, Jerryd
Sikkes, Annawietske

SDS JO11

Akkerman, Dinand
Baghdadi, Omar
Breeuwsma, Sjoerd
Dijkstra, Bauke Jan
Hoitinga, Zenn
Jellema, Julian
Joustra, Rudmer Jesse
Meulen, Tijs van der
Tesfamichael, Asrom
Valk, Hille v.d.
Visser, Yorick

SDS JO10

Bouma, Amarins
Chhetri, Anish
Dahir, Ahmed
Hoekstra, Marc
Jellema, Rutmer
Overal, Sybrecht
Santema, Thymen
Schram, Steffen
Ynema, Pytrik

SDS JO9-1

Jellema, Jildau
Sijbesma, Jelke
Steehouwer, Jens
Terpstra, Melle
Veenstra, Auke Andries
Wagenaar, Finn
Weij vd, Marrit
Ynema, Renko

SDS JO9-2

Bults, Tymen
Jong, Jinse Durk de
Koster, Desley-Jay
Overal, Brent
Smit, Martijn
Stenekes, Tymen
Veenstra, Jens

SDS JO8

Feenstra, Catoo
Fritsma, Ben
Hoitinga, Dex
Joustra, Harmen
Kronemeijer, Jort
Politiek, Redmer
Stenekes, Armin
Wijngaarden, Ids
Wijnja, Hidde

SDS Mini-League

Brouwer, Marèn
Dusselaar, Mauk
Flisijn, Fender
Hoeksma, Sido
Sybesma, Sven
Tuinstra, Hielke