Seleksjes sneon 17-9

Weppers tongersdei 15-9
15 september 2016
Weppers freed 16-9
16 september 2016
Nieuwsoverzicht

De seleksjes fan de senioren en ek VR1 litte fan harren heare

Willemsoord 1 – SDS 1 
12.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Bauke, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Remco, Hendrik, Tsjipke, Lourens, Jelmer, Marco, Pieter, Dirk Yde,  Elger,  Gert Jan B
Flagger: Jan Bouke Bouma

SDS 2 – de Wâlde 2  
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje
Ewout, Hendrik, Marten, Wietse, Feite, Martijn, Pieter, Stefan v K, Jurjen L, Bote, Jort,  Tjeerd, Ralph, Jesse
Flagger: Klaas de Haan

SDS 3 – Makkum 3 
13.45: der wêze
14.30: fuotbalje
Peter de V, Ids, Harm Auke, Tjeerd, Anco, Gert Jan, Jan Simen, Henk, Hans, Peter, Robert, Ype, Jeroen, Ronny, Klaas
Flagger: Daan Boersma

scJoure 6 – SDS 4 
13.45 der wêze
15.00 fuotbalje
Ids, Remon, Jelmer, Broer Jacob, Arjan,  Gert Jan, Jelte, Doede Douwe, Ruun, Doede, Peter, Stefan, Jorrit,

Leeuwarder Zwaluwen VR2 – SDS  VR1
13.45 fuotbalje
Alize, Amarins, Akke Rixt, Geeske, Gerry Edou, Hester, Janieke, Jeska, Krinz, Lysanne, Marije, Sanne Rixt, Sieta, Tjitske