Seleksjes 5 april

Weppers freed 4-4
4 april 2008
Utslaggen 5 april
4 april 2008

Fiif seniorenalvetallen geane wer op paad moarn. De wize hearen hawwe besluten om it yn dizze gearstalling te dwaan. Neffens ús levert dit tenminste 7 punten op.

SDS 1 – Balk 1 om 14.30 oere.
Skelte, Geert, Erik, Jacob-Klaas, Hendrik, Arjan, Jelmer, Henk, Mark, Anne, Harm, Redmar, Jaap, Marten, Syb

 

SDS 2 – Balk 2  om 12.00 oere
Feite, Jildert, Jelmer, Jeroen, Dennis, Marten, Jan Simon, Stefan, Arjen, Ralph, Sybren, Willem, Remco, Hjalmar

Trynwâldster Boys 2 – SDS 3  14.00 oere (fuort 12.30 oere
Kasper(?), Bauke, Jelte, Sjoerd(058), Wichard, Anco, Pytrik, Jentsje, Jan, Jeroen , Ronny, Gerlof Jan, Gearard

WPB 3- SDS 4 
Korné, Erwin, Lieuwe, Rudy, Pieter, Ivo, Romke, Rinse, Coen, Willem, Tiemen, Jeroen L. en Tjeerd

VVI 4 – SDS 5  om 14.30 oere (klear stean 13.15 oere)
Jaap, Jelle, Ids, Bertus, Stoffel, Ype, Harm A, Sipke, Christiaan, Aant, Piet, Durk, Ype, Folkert R., Klaas

 

Kneusjes of in oare goeie reden om net mei te dwaan

Tsjeard  (?)
Floris

Wesley

Dirk

Tsjipke

Tjalling

Dirk Y (melke)

Robert

Andrew

Gerrit (wurk)

Robert

Pieter

Donny

Sjoerd

Jos (wurk)

Paul

Stefan

Frank (melke)

Gerlof (stofsûgers ferkeapje)

Jappie

Gerrit

Johan (op syk nei nije yngewanten)

Jacob S

PvP

Bas

Eddy

Marco (is 6-4-jierdei)

Trienus

Klaas

Jacob

Roel
Gerrit