Seleksjes 26-9

Weppers tongersdei 24-9
23 september 2015
Weppers freed 25-9
25 september 2015

Der wurdt kommende sneon wer folop fuotballe, mar spitich genôch gean der wedstriden net troch. Waterpoort Boys 3 hat net genôch spilers en kin net tsjin SDS 3 fuotbalje. Ek SDS Vr.2 hat te min en spilet net.
In probleem wat wy hieltiten mear sjogge by alle ferienings. De seleksjes binne grut genôch en dochs kin der op sneon net fuotballe wurde om ’t der, faaks om begryplike redenen, ôfsein wurdt.
Miskien moatte wy hjir mar wer ris op de webside melde wêrom as ien der net is en wurdt der dêrom minder makkelijk ôfsein. Wy begjinne der hjoed lyk mar mei!

Dizze fuotballers geane sneon al los:

SDS 1 – Workum 1
13.00
: der wêze
14.30: fuotbalje

Feiko, Grietzen, Erik, Jacob, Teun, Wiebe, Hendrik, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Jort, Jaap, Elger en Sjoerd.
Flagger: Rick Hendriks

Be Quick Dokkum 4 – SDS 2
13.15
: fuort
15.00: fuotbalje
Hendrik E, Marten, Gerrit, Jentsje, Pieter K, Stephan, Jurjen L, Bote, Allert, Tjeerd, Ralph, Jesse, Pieter en Willem.
Flagger:
Riders: Boudewijn, Stefan, Allert, Marten

SDS 3 – Waterpoort Boys 3 giet net troch
12.30 der wêze
13.15 fuotbalje

sc Franeker 5 – SDS 4
13.30 der wêze
14.30 fuotbalje

Jurjen Eringa, Doede Sijseling, Sytse Hibma, Jorrit Veldman, Hans van der Schaar, Harm Auke Dijkstra, Ype Tiemersma, Robert Sybesma, Pieter Lieuwe vd Valk, Ronny Wagenaar, Jeroen Wagenaar, Niels Hazewindus en Klaas vd Weg.

Dizze lju binne der net:
Harm (skorst)
Bauke (WK Llargues)
Ewout (blesseard?)
Skelte (sjoch Sjoerd van B.)
Feite (mei Van der Eems derop út)
Sjoerd R. (hamstring)
Ruurd (ljisk)
Sjoerd van B. (bekomme fan Iepenloftspul Jorwert)
Wietse (hat fêst wat mei skoalle yn Grins)
Johan (lêst)
Arjan H. (wykein fuort)
Doede K. (ankel)
Klaas-Bouke (sjoch Wietse)
Thomas (wurkje?)
Eeltje (wurkje)
Ruun (bekomme fan iets)
Stefan van der V. (bekomme fan Pheiffer)
ensfh.

Wa misse der mear en wêrom?
As jim der mear fan witte mail dan efkes nei
info@vv-sds.nl!