Evenementen in december 2022

Weppers freed 23-3
22 maart 2012
Utslaggen 24-3
22 maart 2012

Se binne wer klear. De seniore leden seleksjes. Wij jouwe gjin garânsje dat it der sneon ek noch sa útsjocht, mar de measte nammen sille wol bij it goeie team stean.
Mocht dit net sa wêze of ien hat it bryfke mei seleksjes op it fytspaad tusken Wommels en Easterein fûn mail dan efkes.

SDS 1 – Broekster Boys 1
13.00: der wêze
14.30: fuotbalje
Skelte, Ewout, Feiko, Kristian, Erik, Jacob, Dirk, Wytze, Tjipke, Jelmer, Dirk Yde, Harm, Redmar, Jacob en Thor.

SDS 2 – Leeuwarder Zwaluwen 2 
13.00: der wêze
14.00: fuotbalje
Jildert, Johan, Ayanle, Bauke, Feite, Jelte Pieter, Gerrit, Jan Simon, Syb, Sytze K, Anne, Jort, Robert en Sjoerd vB.

Bolswardia 2 – SDS 3
11.00: fuort
12.15: fuotbalje
Willem, Geert, Jentsje, Sytze H, Pieter, Stefan, Sjoerd, Jan, Bote, Eddy, Ralph, Ronny en Gerrit Kooistra

Top 3 – SDS 4
13.00: fuort
14.30: fuotbalje
Douwe, Steffen, Broer Jacob, Gert Jan H., Pytrik, Gerlof Jan, Jelle, Andries, Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter en Pieter Lieuwe.

Holwert 3 – SDS 5
12.55: fuort
14.30: fuotbalje
Christiaan, Ype, Lieuwe Jan, Pieter Lieuwe, Jappie, Gert Jan, Peter, Tjeerd, Pieter Groenveld, Robert, Johan, Bertus, Harm en Lieuwe.

Wa binne der net:
Arjan P. (sit op Texel)
Elger (ankel dûbel hân)
Grytzen (noch herstellende fan knibbeloperaasje)
Henk P. (noch net 100% fit)
Hendrik de J. (blesseard)
Arjen Los (blesseard)
Hendrik E. (by Sinterklaas)
Remco B. (blesseard)