Seleksjes 2018-2019

SDS-spullen ynleverje!
24 juni 2018
Jelle de Boer hat syn 2500 VI’s
28 juni 2018

De seleksjes foar 2018-2019 binne gearstald.

De opfallendste saken binne:
-Watze-Jacob van der Wal en Jorrit Hofstra kere werom by SDS en komme yn SDS 1
-Yward Zijlstra komt oer út de jeugd en giet nei SDS 1
-Elger Turksma fertrekt by SDS en giet fuotbaljen by Blija.
-Peter Hoogerwerf giet wer fuotbaljen by ONS JO19-1.
-Inne Heerma is werom nei in blessure en giet nei SDS 2
-Niels Hazewindus en Piter van der Pol komme oer út de jeugd en geane nei SDS 2.
-Ruurd Visser giet wer fuotbaljen en slút wer oan by SDS 2.
-Tsjipke Okkema giet sa no en dan wer fuotbaljen en slút oan by SDS 3.
-Doede Douwe Koopmans spile yn SDS 4, mar sil it no yn SDS 3 probeare.
-Hans Bootsma en Jurjen Tacoma kamen oer út de JO19, mar binne stoppe.
-Sjoerd Rispens, Cristiaan Hoekstra en Sjoerd van Beem wienen noch wol lid, mar fuotballen al in skoft net mear. Sy stopje no ek mei it beteljen fan kontribúsje.
-Jelte Hitzert en Doede Kooistra stopje by SDS 4.
-Ype Tiemersma is miskien al wol 50 jier lid by SDS, mar hat spitich genôch besletten om te stopjen. Wy misse him no al.


Watze-Jacob en Jorrit werom op it âlde nêst!


Ype ferlit it waarme nêst

SDS 1

Bauke Dijkstra
Erik Haitsma
Ewout de Boer
Frank Bervoets
Gertjan Bootsma
Gerwin Sijbesma
Habtamu de Hoop
Hendrik de Jong
Jaap Toering
Jacob Klaas Haitsma
Jelmer Posthumus
Jorrit Hofstra
Lourens van der Pol
Marco Rijpkema
Matthijs Postma
Pieter Sijtsma
Remco Hylkema
Watze-Jacob  van der Wal
Wiebe Heeres
Yward Zijlstra

SDS 2

Arjen Los
Anne Stenekes
Bote Strikwerda
Dirk de Jong
Feite de Haan
Gerrit Flisijn
Hendrik Engbrenghof
Inne Heerma
Jesse van der Weide
Jildert van der Werf
Jort Strikwerda
Jurjen Los
Lieuwe Vriesema
Marten Faber
Niels Hazewindus
Piter van der Pol
Ralph Wariman
Ruurd Visser
Sjoerd de Vries
Tjeerd de Vries
Wiebe Vellinga

SDS 3

Anco Elgersma
Auke Hiemstra
Dirk-Yde Sjaarda
Doede Douwe Koopmans
Gerlof-Jan Hofstra
Gert-Jan Hiemstra
Hans van der Schaar
Harm Stremler
Harm-Auke Dijkstra
Henk Postma
Ids Boersma
Jan-Simon Jelsma
Jentsje Jorritsma
Jeroen Wagenaar
Klaas van der Weg
Peter Sybesma
Pieter Kamstra
Pieter-Lieuwe van der Valk
Robert Sybesma
Ronny Wagenaar
Tjeerd Dijkstra
Tsjipke Okkema
Wichard Deinum
Willem Wijnia

SDS 4

Allert Turksma
Andries Lanting
Arjan Hallema
Beert Siebren de Jong
Broer Jacob Greidanus
Doede Sijszeling
Eeltje Postma
Gerrit Tessemaker
Gert Jan Hessels
Ids de Boer
Igor Kalinowski
Jelle de Vries
Jelmer Brouwer
Johan Postma
Johannes Abma
Jorrit Veldman
Klaas Bouke Faber
Martijn Rispens
Peter Stuiver
Pieter de Vries
Remon Bouma
Rick Hendriks
Steffen Bruinsma
Sytse Hibma
Thomas van der Meer
Tseard Verbeek
Wietse Vink
Wouter Jan Postma

Mocht der iets net kloppe of wy hawwe wat fergetten, mail it dan nei info@vv-sds.nl!