Seleksjes 14-9

Weppers freed 13-9
12 september 2013
Ut- en ferslaggen 14-9
12 september 2013

TOP 63  1 – SDS 1
13.00 : der wêze
14.30 : fuotbalje
Ewout, Feiko, Grietzen, Wietse, Kristian, Jacob, Dirk, Tjipke, Jelmer, Marco, Dirk Yde, Jaap, Sjoerd, Mark
Ass.skiedsrjochter : René Zijlstra

SDS 2- Kollum 2
13.00: der wêze
14.00 : fuotbalje
Ayanle, Bauke, Gerrit, Feite, Hendrik, Anne, Jan, Bote, Jort, Sjoerd R, Ralph, Jesse, Willem, Sytse

SDS 3 – Tzum 1  útsteld nei 19 oktober
11.15: der net wêze
12.15: net fuotbalje


de Wâlde 2  – SDS 4

10.30: der wêze
12.00: fuotbalje
Pytrik, Eddy, Bram, Douwe, Jelte, Jelmer, Jonathan, Arjan,  Doede K. Thomas, Eeltje, Wouter Jan, Peter, Stefan

SDS 5 – Scharnegoutum 3
13.10: fytsers fuort
13.30: der wêze
14.30: fuotbalje

Pieter K., Bertus, Wichard, Harm Auke, Auke, Christiaan, Robert H, Jan Simon, Peter, Robert S, Ype, Pieter L, Klaas, Jappie, Jeroen, Ronny, Daan

SDS A 1 – sc Joure A3
10.15: der wêze
11.15 : fuotbalje

Bouke, Ruurd, Jurjen, Jelle, Martijn, Pieter W, Teun, Wiebe, Pieter de V, Lourens, Almar, Pieter S, Allart.

Mini league
Om 10.00 der wêze
Om 10.15 los

Stern Kok
Jesper Pauw
Jan Bootsma
Yke Gaastra
Niels Terpstra
Berend Santema
Wiebren Tamminga
Jelmer Abels
Jesse van Krimpen
Bartle Bouma
Remon Terpstra
Tom Wander
Rutger Altenburg
Tobias Jellema
Johan ut Kubaard
Jesse Fennema

SDS V1 – sc Berlikum Vr2
der wêze: op tiid
fuotbalje: 14.15

agnes, mette, jildou, marije, marije, hester, tarina, sieta, sietske, gerryedou, riemkje, geeske, ieda, neeltje, thessa, amarins, susan